Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Аналіз стану кадрового забезпечення сфери охорони здоров’я України у період реформування

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Гуцалюк, О.М.
dc.date.accessioned 2020-02-06T18:50:41Z
dc.date.available 2020-02-06T18:50:41Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Аналіз стану кадрового забезпечення сфери охорони здоров’я України у період реформування / О.М. Гуцалюк // Вісник економічної науки України. — 2019. — № 2 (37). — С. 110-114. — Бібліогр.: 13 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1729-7206
dc.identifier.other DOI: 10.37405/1729-7206.2019.2(37).110-114
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/163877
dc.description.abstract У статті розглянуто проблеми кадрового забезпечення сфери охорони здоров’я в Україні в період реформування. В умовах сьогодення зростає необхідність стійкої роботи системи охорони здоров’я, а саме забезпечення кваліфікованими працівниками та наявність кадрів, їх кваліфікація та розподіл, мотивація, умови діяльності, оплата праці, соціальний добробут, матеріально-технічне та технологічне забезпечення трудового процесу обумовлюють належний рівень надання медичної допомоги населенню. Зазначено, що реалізація ефективного кадрового забезпечення в системі охорони здоров’я є важливим інструментом реформування медичної сфери. З’ясовано, що якість і доступність надання медичної допомоги населенню країни залежать від рівня забезпеченості закладів охорони здоров’я медичними працівниками та їхнього професійного рівня, адже діяльність системи охорони здоров’я впливає на формування здоров’я населення, та визначає перспективи соціально-економічного, наукового, культурного розвитку суспільства. uk_UA
dc.description.abstract В статье рассмотрены проблемы кадрового обеспечения сферы здравоохранения в Украине, так как на сегодня растет необходимость устойчивой работы системы здравоохранения, а именно обеспечение квалифицированными сотрудниками и наличие кадров, их квалификация и распределение, мотивация, условия деятельности, оплата труда, социальное благополучие, материально-техническое и технологическое обеспечение трудового процесса обусловливают надлежащий уровень оказания медицинской помощи населению. Отмечено, что реализация эффективного кадрового обеспечения в системе здравоохранения является важным инструментом реформирования медицинской сферы. Установлено, что качество и доступность оказания медицинской помощи населению страны зависят от уровня обеспеченности учреждений здравоохранения медицинскими работниками и их профессионального уровня. Ведь деятельность системы здравоохранения влияет на формирование здоровья населения, и определяет перспективы социально-экономического, научного, культурного развития общества. uk_UA
dc.description.abstract The article discusses the problems of staffing the healthcare sector in Ukraine, since today it is growing due to the need for sustainable work of the healthcare system, namely the provision of qualified personnel and the availability of personnel, their qualifications and distribution, motivation, working conditions, remuneration, social well-being, financially, technical and technological support of the labor process determine the appropriate level of medical care to the population. It is noted that the implementation of effective staffing in the healthcare system is an important tool for reforming the medical sphere. It was established that the quality and availability of medical care for the population of the country depends on the level of provision of health care facilities with medical workers and their professional level. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Вісник економічної науки України
dc.subject Управління людським капіталом і менеджмент персоналу uk_UA
dc.title Аналіз стану кадрового забезпечення сфери охорони здоров’я України у період реформування uk_UA
dc.title.alternative Анализ состояния кадрового обеспечения сферы здравоохранения Украины в период реформирования uk_UA
dc.title.alternative Analysis of the state of staff provision in the healthcare sector in the period of reform uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 331.108:61(477)


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис