Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Глобалізаційні виклики економіки України: діагностування стану інвестиційного клімату як рушійної сили в контексті економічних тенденцій сьогодення

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Вакулич, М.М.
dc.date.accessioned 2020-02-06T18:24:20Z
dc.date.available 2020-02-06T18:24:20Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Глобалізаційні виклики економіки України: діагностування стану інвестиційного клімату як рушійної сили в контексті економічних тенденцій сьогодення / М.М. Вакулич // Вісник економічної науки України. — 2019. — № 2 (37). — С. 38-43. — Бібліогр.: 12 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1729-7206
dc.identifier.other DOI: 10.37405/1729-7206.2019.2(37).38-43
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/163865
dc.description.abstract Глобалізація, яка стала однією з визначальних характеристик світової економіки ХХІ століття, поставила перед урядами держав проблему пошуку нових форм і методів адаптації національного економічного та політико-правового середовища до сучасних вимог здійснення міжнародних економічних відносин. Швидкі зміни факторів, які визначають конкурентоспроможність на світових ринках, динамічний розвиток глобального середовища, змушують уряди при формуванні умов економічного зростання активніше звертатися до проблем забезпечення національної конкурентоспроможності у глобальному масштабі. Нагальною є потреба управління інвестиційним кліматом в економіці України, який забезпечує економічний розвиток, з урахуванням соціальних та екологічних інтересів суспільства. Однак процес управління ускладнюється в зв’язку з відсутністю чіткого розуміння його сутності. Розвиток світової фінансової кризи призвів до формування несприятливих умов господарювання та значного скорочення інвестиційної діяльності. Визначення та ранжування складових, які впливають на формування інвестиційного клімату, має велике економічне значення, оскільки необхідно спочатку правильно оцінити умови, за яких відбуваються інвестиційні процеси, а потім здійснювати пошук найбільш привабливого об’єкту інвестування. У статті розглядається роль інвестиційного клімату у розвитку економіки з метою залучення закордонних інвестицій. Аналізуються складові, що впливають на формування інвестиційного клімату. Визначені напрями покращення інвестиційного клімату держави. Основною метою інвестиційної політики країни у майбутньому має стати створення оптимальних умов для вкладання власних та позикових фінансових й інших ресурсів, що забезпечують зростання доходів на вкладений капітал для розширення економічної діяльності підприємства, створення кращих умов для перемоги в конкурентній боротьбі. Проблема досягнення стійкого зростання економіки України вимагає активізації інноваційно-інвестиційних процесів, переорієнтації з поточного управління і регулювання на довгострокове стратегічне планування. uk_UA
dc.description.abstract Глобализация, которая стала одной из определяющих характеристик мировой экономики XXI века, поставила перед правительствами проблему поиска новых форм и методов адаптации национальной экономической и политико-правовой среды с современными требованиями осуществления международных экономических отношений. Быстрые изменения факторов, определяющих конкурентоспособность на мировых рынках, динамичное развитие глобальной среды, заставляют правительства при формировании условий экономического роста активнее обращаться к проблемам обеспечения национальной конкурентоспособности в глобальном масштабе. Неотложной является потребность управления инвестиционным климатом в экономике Украины, обеспечивает экономическое развитие, с учетом социальных и экологических интересов общества. Однако, процесс управления осложняется в связи с отсутствием четкого понимания его сущности. Развитие мирового финансового кризиса привело к формированию неблагоприятных условий хозяйствования и значительного сокращения инвестиционной деятельности. Определение и ранжирование составляющих, которые влияют на формирование инвестиционного климата, имеет большое экономическое значение, поскольку изначально необходимо правильно оценить условия, при которых происходят инвестиционные процессы, а затем осуществлять поиск наиболее привлекательного объекта инвестирования. В статье рассматривается роль инвестиционного климата в развитии экономики с целью привлечения иностранных инвестиций. Анализируются составляющие, влияющие на формирование инвестиционного климата. Определены направления улучшения инвестиционного климата государства. Основной целью инвестиционной политики страны в будущем должно стать создание оптимальных условий для вложения собственных и заемных финансовых и других ресурсов, обеспечивающих рост доходов на вложенный капитал для расширения экономической деятельности предприятия, создания лучших условий для победы в конкурентной борьбе. Проблема достижения устойчивого роста экономики Украины требует активизации инновационно-инвестиционных процессов, переориентации с текущего управления и регулирования на долгосрочное стратегическое планирование. uk_UA
dc.description.abstract Globalization, which has become one of the defining characteristics of the world economy in the 21st century, has put before member Governments issue search of new forms and methods of adaptation of national economic and political-legal environments to modern requirements of international economic relations. Rapid changes in the factors determining competitiveness on world markets, dynamic development of the global environment, forcing Governments in the formation of conditions for economic growth, actively seek to ensure national competitiveness on a global scale. The most urgent is the need for management of investment climate of Ukraine's economy, which assure its economic development, taking into account the social and environmental interests of the society. However, the process is compounded by the lack of a clear understanding of its essence. The development of world financial crisis resulted in forming of unfavorable terms of ménage and considerable abbreviation of investment activity. Determination components which have influence on investment attractiveness has a large economic value, as it is necessary at first correctly to estimate terms which processes of investments are for, and then carry out the search of the most attractive object of investing. In the article the role of investment climate is examined in development of economy, in bringing in foreign investments. Constituents influencing on forming of investment climate are analyzed. Directions of improvement of investment climate of country are certain. The main purpose of investment policy is the development of optimal conditions for investment of own and borrowed financial and other resources that provide income increase on the invested capital for expansion of enterprise economic activity and the development of better conditions for winning the competition. Problem of achieving steady growth of the Ukrainian economy requires greater investment and innovation processes, the reorientation of current management and regulation for long-term strategic planning. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Вісник економічної науки України
dc.subject Глобальна економіка та міжнародні економічні відносини uk_UA
dc.title Глобалізаційні виклики економіки України: діагностування стану інвестиційного клімату як рушійної сили в контексті економічних тенденцій сьогодення uk_UA
dc.title.alternative Глобализационные вызовы экономики Украины: диагностирование состояния инвестиционного климата как движущей силы в контексте экономических тенденций нынешних дней uk_UA
dc.title.alternative Globalizing challenges of Ukraine's economy: diagnosing the state of investment climate as a driving force in the context of economic tendency uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 338.2:330.322(477)


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис