Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Прогноз перспектив розвитку сфери туризму в умовах економічного спаду

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Ільїна, М.В.
dc.date.accessioned 2020-01-21T19:50:23Z
dc.date.available 2020-01-21T19:50:23Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Прогноз перспектив розвитку сфери туризму в умовах економічного спаду / М.В. Ільїна // Економіка природокористування і охорони довкілля: Зб. наук. пр. — К.: ДУ ІЕПСР НАН України, 2016. — С. 237-246. — Бібліогр.: 10 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1818-4170
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/163024
dc.description.abstract Туристичну діяльність прийнято вважати потужним генератором зростання економіки, зайнятості та надходжень до державного бюджету. В умовах тривалого економічного спаду та скорочення доходів громадян в Україні туристична сфера заслуговує на особливу увагу. Сподівання на відновлювальну для місцевої економіки функцію туризму посилюються з огляду на процеси децентралізації влади та посилення ролі територіальних громад. Однак статистичний аналіз і результати закордонних досліджень свідчать, що за нинішніх обставин внутрішній туризм не може суттєво позитивно вплинути на економічну ситуацію у державі. Метою дослідження є прогнозування перспектив розвитку туризму на сільських територіях України в умовах економічного спаду. Середньо- та довгостроковий прогноз туристичної діяльності здійснено з урахуванням тенденцій розвитку сфери у країнах ЄС, а також нинішнього та прогнозованого майбутнього рівня доходів громадян як основних споживачів послуг підприємств сільського зеленого туризму. На основі прогнозів змін обсягів ВВП в Україні та зважаючи на ключову роль рівня добробуту населення для розвитку туризму, зроблено висновок, що протягом наступних 10 років ця сфера не стане локомотивом економічного розвитку сільських територій. У подальшому для посилення потенціалу туріндустрії, крім підвищення рівня доходів, необхідне суттєве зростання ефективності використання природних та матеріальних ресурсів сфери й обсягів інвестицій. uk_UA
dc.description.abstract Tourism industry is supposed to be powerful generator of economic growth, employment and inflows to public finances. Tourism seems to be helpful for supporting the economy’s recovery in condition long lasting economic depression in Ukraine and cutting off incomes. Expectations of a renewable for the local economy tourism function enhanced due to decentralization of power and strengthening the role of local communities. However, statistical analysis and results of foreign studies indicate that under current conditions domestic tourism can not have a significant positive impact on the economic situation in the country. The study’s objective is forecasting perspectives of the tourism development in rural territories in Ukraine in the condition of economic depression. The medium- and long-term prognosis of tourism activities is done considering development trends the sphere in the EU countries, as well as current and forecasted future income of citizens as the main consumers services of enterprises of rural green tourism. This area will not become a locomotive of economic development of rural territories over the next 10 years is concluded based on the forecast change levels of GDP in Ukraine and in view of key role level of population welfare for tourism development. Substantial growth and effective use of natural material resources the sphere and a volume of investment is necessary in a further for strengthening the potential of the tourism industry, in addition to raising revenue. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України» uk_UA
dc.relation.ispartof Економіка природокористування і охорони довкілля
dc.subject Сільські території uk_UA
dc.title Прогноз перспектив розвитку сфери туризму в умовах економічного спаду uk_UA
dc.title.alternative Forecasting perspectives of the tourism industry development in the condition of economic depression uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 338.43 : 330.3


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис