Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Формування стратегічного потенціалу сталого розвитку України у контексті розбудови нової регіональної карти

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Алимов, О.М.
dc.contributor.author Драган, І.В.
dc.date.accessioned 2020-01-21T19:44:47Z
dc.date.available 2020-01-21T19:44:47Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Формування стратегічного потенціалу сталого розвитку України у контексті розбудови нової регіональної карти / О.М. Алимов, І.В. Драган // Економіка природокористування і охорони довкілля: Зб. наук. пр. — К.: ДУ ІЕПСР НАН України, 2016. — С. 269-277. — Бібліогр.:6 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1818-4170
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/163018
dc.description.abstract Зосереджено увагу на питаннях розробки теоретико-методологічних засад формування стратегічного потенціалу сталого розвитку (СПСР) України у контексті розбудови нової регіональної карти. Поглиблено його теоретичні основи, що базуються на авторській концепції макросистемної еволюції вітчизняної економіки в умовах ресурсних обмежень; виокремлено головні компоненти та обґрунтовано їхню сутність. Визначено конститутивно-ключові компоненти стратегічного потенціалу в умовах сталості, а також їхній зміст з використанням діалогової першооснови синергетики, що поглиблює методологію досліджень потенціалів, згрупованих за чотирма складовими – матеріальною; факторною; макроосновою; системно-універсального функціонування. Розроблено технологію управління адаптивного типу, в якій поєднано оптимізаційні методи, засоби і регулятори мобілізації резервів забезпечення надійності функціонування економічної системи держави. Запропоновано алгоритм побудови оптимізаційної моделі макроекономічного регулювання в умовах сталості. Визначено домінанти економічного зростання за аналітичними формами економічних функцій базових характеристик ключових видів діяльності за фактором «об’єкт-аналог». uk_UA
dc.description.abstract The article focuses on the development of theoretical and methodological principles of formation the strategic potential for sustainable development (SPSD) of Ukraine in the context of building a new regional map. Foundations of the theory strategic potential for sustainable development, based on the author's concept of macrosystemic evolution of the national economy in conditions of resource limitations is profound; the main components of strategic potential for sustainable development of Ukraine are allocated, their essence is grounded. Constitutively key components of strategic potential in conditions of sustainability and their content using interactive primordial synergy are determined, that deepens methodology research of capabilities, that are grouped into four bases: material; factor; macro base; systemic and universal functioning. The technology of governance an adaptive type, which combines optimization methods, tools and regulators of mobilization of reserves provision reliability functioning of economic system of the state are developed. Algorithm of construction optimization model of macroeconomic regulation in conditions of sustainability is proposed. Dominant of economic growth by analytical forms of economic functions of the basic characteristics of key types of activity by factor «object-analogue» are determined. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України» uk_UA
dc.relation.ispartof Економіка природокористування і охорони довкілля
dc.subject Стратегічний потенціал сталого розвитку uk_UA
dc.title Формування стратегічного потенціалу сталого розвитку України у контексті розбудови нової регіональної карти uk_UA
dc.title.alternative Formation of strategic potential for sustainable development of Ukraine in the context of building a new regional map uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 338. 45


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис