Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Формування фінансово-економічного механізму проектного управління територіальними природно-господарськими комплексами

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Клиновий, Д.В.
dc.contributor.author Петровська, І.О.
dc.date.accessioned 2020-01-17T21:59:32Z
dc.date.available 2020-01-17T21:59:32Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Формування фінансово-економічного механізму проектного управління територіальними природно-господарськими комплексами / Д.В. Клиновий, І.О. Петровська // Економіка природокористування і охорони довкілля: Зб. наук. пр. — К.: ДУ ІЕПСР НАН України, 2016. — С. 61-70. — Бібліогр.: 7 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1818-4170
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/162894
dc.description.abstract Висвітлено актуальне питання – високоефективне управління природними активами з економічного, соціального та екологічного погляду, яке може бути реалізоване через концепт проектного управління. Розкрито особливості проектної форми управління територіальними природно-господарськими комплексами та надано пропозиції щодо створення відповідного фінансово-економічного механізму природно-ресурсного менеджменту. Обґрунтовано, що для ефективного управління природокористуванням необхідно перейти від агрегованого управління природними ресурсами до інтегративного управління цілісними природно-господарськими комплексами з використанням організаційно-економічного механізму структурного управління й консолідованого проектного фінансування. Пріоритетним завданням проектного управління визначено створення відповідної інфраструктури проектно-господарської діяльності в межах корпоративних об’єднань кластерного типу з функціональним забезпеченням проектно-процесного підходу до управління природокористуванням, який включатиме генерацію проекту, його оцінку, у тому числі комплексне оцінювання активів природного капіталу, затвердження та реалізацію. Як основні елементи механізму проектного управління природними ресурсами запропоновано створення окремих господарських інститутів – проектних компаній та відповідної корпоративної фінансової ланки проектного управління й фінансування за типом корпоративних чи пайових інститутів спільного інвестування. Рекомендовано залучення державних, регіональних і місцевих владних структур, бізнес-корпорацій, територіальних громад і органів місцевого самоврядування як замовників проектів і засновників проектних компаній на основі механізмів державно-приватного партнерства, корпоративної соціальної та екологічної відповідальності в умовах децентралізації управління національною економікою. uk_UA
dc.description.abstract The article highlights an important challenge, that is the management of natural assets, that can be realized through the concept of project management, highly effective from an economic, social and environmental points of view. The aim of the article is to reveal the features of design and management of territorial natural-economic systems and providing proposals regarding to the establishment of appropriate financial and economic mechanism of natural resource management. There is determined, that effective environmental management have to move from the aggregate natural resource management to an integrative management by the whole natural-economic complexes with the help of organizational and economic mechanism of structural management and consolidated project financing. The priority goal of project management is defined as the development of the infrastructure of project and economic activity in the framework of the corporate associations of cluster type with functional design-process approach to management, which will include the generation of the project, its assessment, including a comprehensive assessment of natural capital assets, approval and implementation. As the main elements of the mechanism of project management in natural resources there are proposed the creation of separate economic institutions project companies and the relevant corporate financial brunches of project management and financing by the type of corporate or collective investment vehicles. There is proposed an involvement of state, regional and local authorities, business corporations, territorial communities and bodies of local self-government as the customers and shareholders of project companies on the basis of public-private partnerships and corporate social and environmental responsibility in conditions of decentralization of governance of national economy. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України» uk_UA
dc.relation.ispartof Економіка природокористування і охорони довкілля
dc.subject Проблеми теорії та методології uk_UA
dc.title Формування фінансово-економічного механізму проектного управління територіальними природно-господарськими комплексами uk_UA
dc.title.alternative Financial and economical mechanism of project management of the territorial natural-economic complexes uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 332.142.6 : 332


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис