Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Міжнародний досвід впровадження СЕО: уроки та можливості для України

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Шевченко, І.В.
dc.date.accessioned 2020-01-17T21:55:03Z
dc.date.available 2020-01-17T21:55:03Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Міжнародний досвід впровадження СЕО: уроки та можливості для України / І.В. Шевченко // Економіка природокористування і охорони довкілля: Зб. наук. пр. — К.: ДУ ІЕПСР НАН України, 2016. — С. 18-26. — Бібліогр.:8 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1818-4170
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/162889
dc.description.abstract Проаналізовано міжнародний досвід проведення процедури стратегічної екологічної оцінки (СЕО). Досліджено нормативно-правові акти зарубіжних країн, в яких СЕО є базовим документом для координації дій між різними рівнями влади та ухвалення рішень щодо розподілу фінансових ресурсів. Доведено необхідність застосування досвіду проведення процедури країн-сусідів для можливостей упровадження в Україні, що стане каталізатором ефективного розвитку екологічної політики. Обґрунтовано необхідність СЕО як унікального комплексу процедур підтримки планів, проектів, програм, котрий забезпечує мінімізацію виникнення конфліктів у майбутньому унаслідок неузгодженості інтересів різних сторін стосовно стану навколишнього природного середовища уможливить досягнення компромісу на шляху реалізації стратегічного рішення. Запропоновано пріоритетні напрями розвитку СЕО як ефективного інструменту екологічної політики. Визначено, що унормування СЕО на правому рівні наблизить виконання умов Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом. uk_UA
dc.description.abstract International experience of SEA procedures is analyzed. Normative legal acts of foreign countries in which SEA is the basic document for coordination between different levels of government and decision-making on the allocation of financial resources are researched. Necessity applying the experience of the neighboring countries procedure for opportunities implementation in Ukraine, which will be a catalyst for effective development of environmental policy, is proved. Necessity of SEA as a unique complex procedures support plans, projects, programs, which provides minimization of conflicts in the future due to misalignment of interests of different sides concerning state of the environment, and make it possible compromise in implementing the strategic decision, is grounded. Priority directions of SEA development as an effective instrument of environmental policy are proposed. Is determined that normalization of SEA at the legal level will bring the fulfillment of the conditions of the Association agreement between Ukraine and the European Union. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України» uk_UA
dc.relation.ispartof Економіка природокористування і охорони довкілля
dc.subject Євроінтеграційні та геополітичні виклики uk_UA
dc.title Міжнародний досвід впровадження СЕО: уроки та можливості для України uk_UA
dc.title.alternative International experience implementation of strategic environmental assessment: opportunities for Ukraine uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 330.15 : 504.062


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис