Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Сільська територія як складна соціально-екологічна система

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Шпильова, Ю.Б.
dc.contributor.author Ільїна, М.В.
dc.date.accessioned 2020-01-17T21:50:53Z
dc.date.available 2020-01-17T21:50:53Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Сільська територія як складна соціально-екологічна система / Ю.Б. Шпильова, М.В. Ільїна // Економіка природокористування і охорони довкілля: Зб. наук. пр. — К.: ДУ ІЕПСР НАН України, 2017. — С. 202-209. — Бібліогр.: 12 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1818-4170
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/162885
dc.description.abstract Проаналізовано теоретичні принципи системного аналізу та можливості їх застосування для дослідження сільських територій. Згідно з теорією складних систем, між елементами системи немає чітких й однозначних причинно-наслідкових зв’язків. Взаємозв’язки можуть бути нелінійними, різноспрямованими, множинними, зворотними й різними за тривалістю. Еволюція та інтенсивність змін усередині системи залежать від її початкового стану, умов функціонування й сукупності зовнішніх факторів. Межі будь-якої відкритої системи є розмитими, а майбутній стан спрогнозувати складно. Обґрунтовано застосування положень теорії складних систем для сільських територій. Останні визначено як особливий тип комплексної соціально-екологічної системи, що формується у взаємозв’язку між екологічною і соціальною підсистемами, а взаємозалежні відносини між людьми опосередковані їх взаємодією з природним середовищем існування. Кількість станів стабільності системи, складність трансформаційних зрушень, віддаленість траєкторії руху від порогових значень, можливість взаємодії структурних елементів є ключовими показниками теоретичного аналізу складних соціально-екологічних систем, до яких належить сільська територія. uk_UA
dc.description.abstract Theoretical principles of the systemic approach and ways of it’s application for studying of rural areas are represented in the article. According to the theory of complex systems there are no direct and explicit cause-effect relations between a system’s elements. Interrelations between elements can be indirect, multidirectional, mutual, inverse and variable in duration. Evolution and intensity of changes within a system depend on its initial state, conditions of functioning, and set of external factors. Boundaries of any open system are blurred, and it is no easy to forecast its further state. Application of principles of complex systems theory’s for studying of rural areas is grounded. Rural area is defined as a special type of complex social-environmental system that forms due to interrelations between environmental and social subsystems and where interdependent contacts between human individuals are mediated by their interactivities with the natural environment. Number of states of a system’s stability, complexity of transformative stirrings, remoteness of a system’s trajectory from thresholds, and ability of elements to interact with each other are key parameters for theoretical analysis of complex social-environmental systems like rural territories. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України» uk_UA
dc.relation.ispartof Економіка природокористування і охорони довкілля
dc.subject Стале використання, охорона й відтворення природно-ресурсного потенціалу uk_UA
dc.title Сільська територія як складна соціально-екологічна система uk_UA
dc.title.alternative Rural area as a complex socio-ecological system uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 339.92


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис