Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Виклики та перспективи розвитку хімічної промисловості України

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Іщук, С.О.
dc.contributor.author Созанський, Л.Й.
dc.date.accessioned 2019-07-27T18:01:19Z
dc.date.available 2019-07-27T18:01:19Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Виклики та перспективи розвитку хімічної промисловості України / С.О. Іщук, Л.Й. Созанський // Економіка промисловості. — 2019. — № 1 (85). — С. 65–81. — Бібліогр.: 12 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1562-109Х
dc.identifier.other DOI: doi.org/10.15407/econindustry 2019.01.065
dc.identifier.other JEL: L690, O570
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/158181
dc.description.abstract Хімічна індустрія є одним із ключових експортоорієнтованих секторів національної економіки. З урахуванням посилення процесів глобалізації, а отже, конкуренції на світовому ринку хімічної продукції цей сектор потребує поглиблених досліджень. Зокрема, актуальною є необхідність розробки і впровадження нової моделі розвитку вітчизняної хімічної промисловості, яка б відповідала сучасним глобальним неоіндустріальним змінам і викликам у рамках Індустрії 4.0. За результатами розрахунків, виконаних на основі даних матриці "витрати-випуск", сформовано структуру використання в Україні продукції хімічної промисловості в розрізі видів економічної діяльності, а також визначено рівень імпортозалежності останніх у сегменті проміжного споживання хімічної продукції. Побудовано товарну і географічну структуру імпорту хімічної продукції в Україні. Аналітично доведено перспективи зниження імпортозалежності національної економіки за окремими видами хімічної продукції. Здійснено порівняльну оцінку рівня витратності хімічних виробництв України і країн Європейського Союзу. Обґрунтовано вибір напрямів розвитку вітчизняної хімічної промисловості, до яких віднесено: активізацію діяльності базових виробництв неорганічної та органічної хімії; зниження імпортозалежності національної економіки за окремими видами хімічної продукції; трансформацію структури експорту хімічної продукції відповідно до стандартів індустріальних країн. Запропоновано комплекс організаційно-економічних заходів, спрямованих на підвищення ефективності функціонування хімічних виробництв і нарощування їх експортного потенціалу. Ці заходи, зокрема, передбачають стимулювання експортної активності підприємств і їх технічне переоснащення, а також створення нових високотехнологічних виробництв та реалізацію інфраструктурних проектів. Окреслено вектори інституційних перетворень в Україні, спрямованих на підвищення рівня конкурентоспроможності хімічної промисловості. uk_UA
dc.description.abstract Химическая индустрия является одним из ключевых экспортоориентированных секторов национальной экономики. С учетом усиления процессов глобализации, а значит, и конкуренции на мировом рынке химической продукции этот сектор нуждается в углубленных исследованиях. В частности, актуальна необходимость разработки и внедрения новой модели развития отечественной химической промышленности, которая бы отвечала современным глобальным неоиндустриальным изменениям и вызовам в рамках Индустрии 4.0. По результатам рассчетов, проведенных на основании данных матрицы "затраты-выпуск", сформирована структура использования в Украине продукции химической промышленности в разрезе видов экономической деятельности, а также определен уровень импортозависимости последних в сегменте промежуточного потребления химическойпродукции. Построена товарная и географическая структура импорта химической продукции в Украине. Аналитически доказаны перспективы снижения импортозависимости национальной экономики по отдельным видам химической продукции. Осуществлена сравнительная оценка уровня затратности химических производств Украины и стран Европейского Союза. Обоснован выбор направлений развития отечественной химической промышленности, к которым отнесены: активизация деятельности базовых производств неорганической и органической химии; снижение импортозависимости национальной экономики по отдельным видам химической продукции; трансформация структуры экспорта химической продукции в соответствии со стандартами индустриальных стран. Предложен комплекс организационно-экономических мероприятий, направленных на повышение эффективности функционирования химических производств и наращивание их экспортного потенциала. Эти меры, в частности, предусматривают стимулирование экспортной активности предприятий и их техническое переоснащение, а также создание новых высокотехнологичных производств и реализацию инфраструктурных проектов. Определены векторы институциональных преобразований в Украине, направленных на повышение уровня конкурентоспособности химической промышленности. uk_UA
dc.description.abstract The chemical industry is one of the key export-oriented sectors of the national economy. Given the intensification of the globalization and, consequently, competition in the global market for chemical products, this sector needs an in-depth research. In particular, the need to develop and implement a new model for the development of Ukrainian chemical industry that is in line with current global neo-industrial changes and challenges within the Industry 4.0 is urgent.Based on the calculations, performed on the basis of the “cost-output” matrix data, a structure of the chemical industry products’ use in Ukraine in terms of types of economic activity is formed, as well as the level of import dependence of the latter in the segment of intermediate consumption of chemical products is defined. Commodity and geographic structures of chemical products’ import in Ukraine have been built. The prospects for reducing the import dependence of the national economy on certain types of chemical products have been proven analytically. The comparative estimation of the level of chemical production costs in Ukraine and the of the European Union member-countries is carried out. The choice of directions of the Ukrainian chemical industry development is offered, which includes: intensification of basic production of inorganic and organic chemistry; reduction of import dependence of the national economy on certain types of chemical products; transformation of the export structure of chemical products in accordance with the standards of advanced industrial countries. A complex of organizational and economic measures, aimed at increasing the efficiency of the chemical enterprises and their export potential, was proposed. These measures, in particular, include stimulating the export activity of enterprises and their technical re-equipment, as well as the creation of new high-tech industries and the implementation of infrastructure projects. The vectors of institutional reforms in Ukraine, aimed at increasing the competitiveness of the chemical industry, are outlined. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Економіка промисловості
dc.subject Проблеми стратегії розвитку та фінансово-економічного регулювання промисловості uk_UA
dc.title Виклики та перспективи розвитку хімічної промисловості України uk_UA
dc.title.alternative Вызовы и перспективы развития химической промышленности Украины uk_UA
dc.title.alternative Challenges and prospects of the Ukrainian chemical industry uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc [338.45:66]:332.1(477)


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис