Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Генетичний поліморфізм сомаклональних ліній кукурудзи, отриманих від лінії Р346

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Майданюк, Д.М.
dc.contributor.author Андрєєв, І.О.
dc.contributor.author Спірідонова, К.В.
dc.contributor.author Кунах, В.А.
dc.date.accessioned 2019-06-20T04:15:53Z
dc.date.available 2019-06-20T04:15:53Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.citation Генетичний поліморфізм сомаклональних ліній кукурудзи, отриманих від лінії Р346 / Д.М. Майданюк, І.О. Андрєєв, К.В. Спірідонова, В.А. Кунах // Біополімери і клітина. — 2007. — Т. 23, № 4. — С. 324-331. — Бібліогр.: 18 назв. — укр., англ. uk_UA
dc.identifier.issn 0233-7657
dc.identifier.other DOI: http://dx.doi.org/10.7124/bc.000770
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/157504
dc.description.abstract Методом RAPD-аналізу встановлено відмінності між інбредною лінією Р346 і п’ятьма сомаклональними лініями кукурудзи Zea mays, отриманими з неї через культуру тканин in vitro: УКЧ-5, УКЧ-6, УКЧ-7, УКЧ-8 і УКЧ-9. Показано, що сомаклональні лінії різняться між собою за значеннями генетичних відстаней від вихідної лінії Р346, а також за рівнем внутрішньолінійної гетерогенності. Між цими показниками спостерігається позитивний взаємозв’язок. Частина поліморфних ампліконів, що відрізняють сомаклональні лінії від вихідної лінії, виявилися спільними для кількох з них. Отримані дані поряд з результатами проведеного раніше вивчення окремих фенотипових селекційно-генетичних ознак ще раз продемонстрували, що застосування культури тканин in vitro в поєднанні з відповідними методами добору дозволяє отримувати бажані генетичні зміни. uk_UA
dc.description.abstract Методом RAPD-анализа установлены отличия между инбредной линией Р346 и пятью сомаклональными линиями кукурузы Zea mays, полученными из нее через культуру тканей in vitro: УКЧ-5, УКЧ-6, УКЧ-7, УКЧ-8 и УКЧ-9. Показано, что сомаклональные линии различаются между собой по величине генетических расстояний от исходной линии Р346, а также по уровню внутрилинейной гетерогенности. Между этими показателями наблюдается положительная взаимосвязь. Часть полиморфных ампликонов, отличающих сомаклональные линии от исходной линии, оказались общими для нескольких из них. Полученные данные наряду с результатами проведенного ранее изучения отдельных фенотипических селекционно-генетических признаков еще раз продемонстрировали, что применение культуры тканей in vitro в сочетании с соответствующими методами отбора позволяет получать желаемые генетические изменения. uk_UA
dc.description.abstract Some distinctions between the inbred P346 line and five somaclonal Zea mays lines (UKCh-5, UKCh-6, UKCh-7, UKCh-8, and UKCh-9) obtained from it via tissue culture in vitro have been found through RAPD analysis. The somaclonal lines were shown to differ from each other by the magnitude of genetic distances from the original P346 line as well as by the level of intraline heterogeneity. Positive interrelationship was revealed between these indices. The subset of polymorphic amplicons which distinguish the somaclonal lines from the original one proved to be common for some of them. The results obtained along with the earlier studies on the individual phenotypic selection and genetic traits demonstrated that the employment of the tissue culture in vitro together with the appropriate selection methods allow attaining desirable genetic changes. uk_UA
dc.description.sponsorship Автори висловлюють щиру вдячність Т. М. Чеченєвій (Інститут фізіології рослин і генетики НАН України) та І. А. Гур’євій (Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва УААН) за наданий насіннєвий матеріал. Роботу виконано за частковоїфінансової підтримки ДНТП Міністерстваосвіти і науки України у рам ках проек ту № 03.02.03/0014128. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут молекулярної біології і генетики НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Біополімери і клітина
dc.subject Клітинна біологія uk_UA
dc.title Генетичний поліморфізм сомаклональних ліній кукурудзи, отриманих від лінії Р346 uk_UA
dc.title.alternative Генетический полиморфизм сомаклональных линий кукурузы, полученных от линии Р346 uk_UA
dc.title.alternative Genetic polymorphism of the maize somaclonal lines derived from P346 line uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 575.22:633.15+581.143.6


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис