Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Вплив метилювання та взаємодії з карбоксильною групою амінокислот на УФ спектри пуринових нуклеотидних основ та нуклеозидів. 3. Гіпоксантин і ксантин

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Степанюгін, А.В.
dc.contributor.author Коломієць, І.М.
dc.contributor.author Потягайло, А.Л.
dc.contributor.author Тригубенко, С.А.
dc.contributor.author Богдан, Т.В.
dc.contributor.author Самійленко, С.П.
dc.date.accessioned 2019-06-15T14:04:58Z
dc.date.available 2019-06-15T14:04:58Z
dc.date.issued 2001
dc.identifier.citation Вплив метилювання та взаємодії з карбоксильною групою амінокислот на УФ спектри пуринових нуклеотидних основ та нуклеозидів. 3. Гіпоксантин і ксантин / А.В. Степанюгін, І.М. Коломієць, А.Л. Потягайло, С.А. Тригубенко, Т.В. Богдан, С.П. Самійленко // Біополімери і клітина. — 2001. — Т. 17, № 1. — С. 43-60. — Бібліогр.: 57 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 0233-7657
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/154335
dc.description.abstract Вивчено УФ спектри поглинання у зневодненому ДМСО гіпоксантину, ксантину, їхніх нуклеозидів та низки метилпохідних і простежено їхні зміни при взаємодії з нейтральною та депротонованою карбоксильною групою амінокислот, Напівемпіричним квантовохімічним методом MNDO/H показано, що взаємодія з карбоксилат-іоном фіксує гіпоксантин у рідкісній енольній формі та зміщує таутомерну рівновагу N7H ↔ N9H ліворуч, а у випадку ксантину провокує перехід N7H→ N9H, котрий блокується метилзаміщенням основи в положенні 3. Суттєву зміну УФ спектрів ксантину, 3-метилксантину, 9-метилксантину та ксантозину при взаємодії з карбоксилат-іоном зумовлено значним внеском перенесення протона в утворення комплексів від основи до ліганду, причому 9-метилксантин та ксантозин виявилися частково депротонованими вже за рахунок розчинника. Встановлено, що метилзаміщення положення 7 у 7-метилінозині та 7-метилксантозині призводить до практичної відсутності взаємодії з карбоксилат-іоном та виникнення нової здатності утворювати міцні комплекси з нейтральною карбоксильною групою. Заміщення групи С8Н на N у 8-azaXan не змінює специфічності взаємодії цієї основи з двома формами карбоксильної групи. uk_UA
dc.description.abstract Изучены УФ спектры поглощения в обезвоженном ДМСО гипоксантина, ксантина, их нуклеозидов и ряда метилпроизводных, а также прослежены их изменения при взаимодейст­вии с нейтральной и депротонированной (карбоксилат-ион) карбоксильной группой аминокислот Полу эмпирическим квантовомеханическим методом показано, что взаимодействие с карбоксилат-ионом фиксирует Hyp в редкой енольной форме и смещает таутомерное равновесие N7H ↔ N9H влево, а в случае Xan провоцирует переход N7H →N9H, блокируемый его метилзамещением в положении N3. Значительное изменение УФ спектров Xan, m³Xan, m⁹Хаn и X при взаимодействии с карбоксилат-ионом обусловлено существенным вкладом пере­носа протона от основания к лиганду в образование комплек­са, при этом ⁹Хаn и X оказались частично депротонированными уже за счет растворителя, установлено, что метилзамещение положения N7 в m⁷1 и m⁷X приводит к практическо­му отсутствию взаимодействия с карбоксилат-ионом и возникновению новой способности образовывать комплексы с нейтральной карбоксильной группой Замещение группы С8Н на N в 8-azaXan не изменяет специфичности взаимодействия этого основания с двумя формами карбоксильной группы. uk_UA
dc.description.abstract UV absorption spectra of hypoxanthine, xanthine, their nucleosides and a number of their methyl derivatives were studied in anhydrous DMSO, and the spectral changes under the interaction with neutral and deprotonated (carboxylate-ion) amino acid carboxylic group were traced. By the semi-empirical quantum-chemical method MNDOlH it was shown, that the interaction with carboxylate-ion fixes Hyp in the rare enolic form and shifts the N7H ↔ N9H tautomeric equilibrium to the left while in the case of Xan provokes the N7H→N9H transition, which is blocked up by its methyl substitution at the position N3. Significant changes in the UV spectra of Xan, m³Xan, m⁹Xan and X under the interaction with carboxylate-ion are determined by the essential contribution to a complex formation of the proton transfer from a base to the ligand, m⁹Xan and X proving to be partly deprotonated even on the account of the solvent. It wasestablished that methyl substitution at the position N7 in m⁷1 and m⁷X resulted in the practical absence of their interaction with carboxylate-ion and the rise of a new ability of forming complexes with the neutral carboxylic group. The substitution of the C8H group for N in 8-azaXan does not change the interaction specificity of this base with two forms of carboxylic group. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут молекулярної біології і генетики НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Біополімери і клітина
dc.subject Структура та функції біополімерів uk_UA
dc.title Вплив метилювання та взаємодії з карбоксильною групою амінокислот на УФ спектри пуринових нуклеотидних основ та нуклеозидів. 3. Гіпоксантин і ксантин uk_UA
dc.title.alternative Влияние метилирования и взаимодействия с карбоксильной группой аминокислот на УФ спектры пуриновых нуклеотидных оснований и нуклеозидов. 3. Гипоксантин и ксантин uk_UA
dc.title.alternative Influence of methylation and interactions with amino acid carboxylic group on UV spectra of purine bases and nucleosides in dimethylsulfoxide. 3. Hypoxanthine and xanthine uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 577.33.336:577.323.36


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис