Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Розвиток внутрішнього туризму в Україні як об’єкта управління

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Шелеметьєва, Т.В.
dc.date.accessioned 2019-05-19T18:37:51Z
dc.date.available 2019-05-19T18:37:51Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Розвиток внутрішнього туризму в Україні як об’єкта управління / Т.В. Шелеметьєва // Вісник економічної науки України. — 2019. — № 1 (36). — С. 164-168. — Бібліогр.: 14 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1729-7206
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/151658
dc.description.abstract У статті проаналізовано широкі можливості, переваги розвитку внутрішнього туризму в Україні та його вплив на національну економіку. Україна – країна, що знаходиться в центрі Європи має всі передумови для належного розвитку економіки за рахунок туризму. Культура України багата своєю історичною спадщиною, а також природними чудесами. Переваги вигідного географічного положення України використовуються протягом тисячі років. Україна знаходиться в Центрально-Східній Європі на перехресті важливих транспортних шляхів між державами і континентами. Вона межує з багатьма країнами і має вихід до Чорного і Азовського морів. Враховуючи надзвичайно високий рівень наявності природних та соціально-економічних ресурсів України, є можливість і перспективи розвитку внутрішнього туризму як складника туристичної діяльності. Сучасна фінансова та політична криза в нашій державі, а також нестабільна ситуація на популярних іноземних курортах змушує вітчизняних туристів відмовлятися від подорожей за кордон та тим самим популяризувати внутрішні туристичні маршрути та напрямки. Відзначено, які види туризму найбільш популярні в регіонах України за класифікаційною ознакою – за цілями подорожей та потребами туристів. Досліджено регіони України за пріоритетними видами туризму. Пріоритетним видом туризму в Україні виступає культурно-пізнавальний туризм, на другому місті – екологічний (зелений) туризм – його пропонують в 20 областях України, на третьому – лікувально-оздоровчий, релігійний, сільський та подієвий – вони є пріоритетними у 18 областях. Потрібно відзначити, що сьогодні будуються багато планів задля розвитку виноробної галузі, гастрономічного і винного туризму в Україні. Проаналізовано рівень розвитку внутрішнього туризму в Україні. Кількість внутрішніх туристів, обслуговуваних суб’єктами туристичної діяльності України, починаючи з 2007 року зменшується до 2012 року, у 2017 році складає 477 тис. осіб. Причому кількість туристів, які виїжджають за кордон, навпаки збільшується (в 2017 році – 2290 тис. осіб). Частка внутрішнього туризму у кількості туристів, обслуговуваних суб’єктами туристичної діяльності з 2007 по 2010 рік зменшилась з 75,3 до 28,5%, а в 2017 році становила 17%. Визначено сучасні проблеми розвитку внутрішнього туризму в Україні. до сучасних проблем розвитку внутрішнього туризму в Україні можна віднести: відсутність інфраструктури; не дотримання міжнародних стандартів надання послуг у сфері туризму; сезонність туризму в Україні; необхідність вдосконалення якості та детінізації; відсутність великих мережевих готелів; погані дороги; відсутність автобусів; проблеми з залізничним транспортом; відсутність залізничного та авіасполученням Закарпаття з іншими регіонами країни; відсутність ефективного державного регулювання туристичної галузі; недостатність надання туристичної інформації; різкі стрибки цін на проживання під час заходів подієвого туризму; запровадження безвізового режиму з країнами ЄС. uk_UA
dc.description.abstract В статье проанализированы широкие возможности, преимущества развития внутреннего туризма в Украине и его влияние на национальную экономику. Украина – страна, находящаяся в центре Европы имеет все предпосылки для надлежащего развития экономики за счет туризма. Культура Украины богата своим историческим наследием, а также природными чудесами. Преимущества выгодного географического положения Украины используются в течение тысячи лет. Украина находится в Центрально-Восточной Европе на перекрестке важных транспортных путей между государствами и континентами. Она граничит со многими странами и имеет выход к Черному и Азовскому морям. Учитывая чрезвычайно высокий уровень наличия природных и социально-экономических ресурсов Украины, есть возможность и перспективы развития туризма как составной туристической деятельности. Современный финансовый и политический кризис в нашем государстве, а также нестабильная ситуация на популярных зарубежных курортах заставляет отечественных туристов отказываться от поездок за границу и тем самым популяризировать внутренние туристические маршруты и направления. Отмечено, какие виды туризма наиболее популярны в регионах Украины по классификационному признаку – целям путешествий и потребностям туристов. Исследованы регионы Украины по приоритетным видами туризма. Приоритетным видом туризма в Украине выступает культурно-познавательный туризм, на втором месте – экологический (зеленый) туризм – его предлагают в 20 областях Украины, на третьем – лечебно-оздоровительный, религиозный, сельский и событийный – они являются приоритетными в 18 областях. Нужно отметить, что сегодня строятся много планов для развития винодельческой отрасли, гастрономического и винного туризма в Украине. Проанализирован уровень развития внутреннего туризма в Украине. Количество внутренних туристов, обслуживаемых субъектами туристической деятельности Украины, начиная с 2007 года уменьшается до 2012 года, в 2017 году составляет 477 тыс. человек. Причем количество туристов, выезжающих за границу, наоборот увеличивается (в 2017 году – 2290 тыс. человек). Доля туризма в количестве туристов, обслуживаемых субъектами туристической деятельности с 2007 по 2010 год уменьшилась с 75,3 до 28,5%, а в 2017 году составляла 17%. Определены современные проблемы развития туризма в Украине. К современным проблемам развития туризма в Украине можно отнести: отсутствие инфраструктуры; не соблюдение международных стандартов предоставления услуг в сфере туризма; сезонность туризма в Украине; необходимость совершенствования качества и детенизация; отсутствие крупных сетевых отелей; плохие дороги; отсутствие автобусов; проблемы с железнодорожным транспортом; отсутствие железнодорожного и авиасообщения Закарпатья с другими регионами страны; отсутствие эффективного государственного регулирования туристической отрасли; недостаточность предоставления туристической информации; резкие скачки цен на проживание во время мероприятий событийного туризма; введение безвизового режима со странами ЕС. uk_UA
dc.description.abstract The article analyzes the wide opportunities, advantages of development of domestic tourism in Ukraine and its influence on the national economy. Ukraine - a country in the center of Europe has all the prerequisites for proper economic development through tourism. The culture of Ukraine is rich in its historical heritage, as well as natural miracles. The advantages of a favorable geographical location of Ukraine have been used for thousands of years. Ukraine is located in Central and Eastern Europe at the crossroads of important transport routes between states and continents. It borders on many countries and has access to the Black and Azov Seas. Taking into account the extremely high level of natural and socio-economic resources of Ukraine, there is an opportunity and prospects for the development of domestic tourism as a component of tourism activity. The current financial and political crisis in our country, as well as the unstable situation in popular foreign resorts, forces domestic tourists to refuse to travel abroad and thus promote domestic tourist routes and destinations. It is noted which types of tourism are most popular in the regions of Ukraine on the basis of classification – for the purposes of travels and the needs of tourists. Areas of Ukraine are investigated for priority tourism types. Cultural and cognitive tourism is the priority type of tourism in Ukraine, in the second city – ecological (green) tourism – it is offered in 20 regions of Ukraine, in the third – therapeutic, health, religious, rural and event – they are the priority in 18 regions. It should be noted that today many plans are being developed for the development of the wine industry, gastronomy and wine tourism in Ukraine. The level of development of domestic tourism in Ukraine is analyzed. The number of domestic tourists serviced by the subjects of tourist activity of Ukraine, starting from 2007, decreases until 2012, in 2017 it is 477 thousand people. Moreover, the number of tourists traveling abroad, on the contrary, increases (in 2017 – 2290 thousand people). The share of domestic tourism in the number of tourists serviced by the subjects of tourism activity from 2007 to 2010 decreased from 75.3% to 28.5%, and in 2017 it was 17%. The modern problems of development of domestic tourism in Ukraine are determined. to modern problems of development of domestic tourism in Ukraine can be attributed: lack of infrastructure; non-compliance with international standards for the provision of tourism services; seasonality of tourism in Ukraine; the need for improvement of quality and shadowing; the absence of large network hotels; bad roads; lack of buses; problems with rail transport; lack of railway and air transportation of Transcarpathia with other regions of the country; lack of effective state regulation of tourism industry; lack of tourist information; sharp jumps in prices for accommodation during events of event tourism; introduction of a visa-free regime with EU countries. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Вісник економічної науки України
dc.subject Наукові статті uk_UA
dc.title Розвиток внутрішнього туризму в Україні як об’єкта управління uk_UA
dc.title.alternative Развитие внутреннего туризма в Украине как объекта управления uk_UA
dc.title.alternative Development of Domestic Tourism in Ukraine as a Government Object uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис