Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Стратегічні орієнтири рівня життя та рівня освіти як основа існування середнього класу в Україні

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Харазішвілі, Ю.М.
dc.date.accessioned 2019-05-19T18:36:29Z
dc.date.available 2019-05-19T18:36:29Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Стратегічні орієнтири рівня життя та рівня освіти як основа існування середнього класу в Україні / Ю.М. Харазішвілі // Вісник економічної науки України. — 2019. — № 1 (36). — С. 155-160. — Бібліогр.: 10 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1729-7206
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/151656
dc.description.abstract Проаналізовано умови існування середнього класу, до яких віднесено достатній рівень життя, високий рівень освіти та незалежна громадянська позиція і політична активність, за якими середнього класу в Україні практично не існує. Для дослідження використовується сучасна концепція сталого розвитку з позицій безпеки, що являє собою управлінську конструкцію, яка містить загальне системне уявлення щодо шляхів переходу від поточного становища об’єкта управління до бажаного, та включає наступні етапи: визначення структури сталого розвитку, визначення меж безпечного існування, ідентифікація рівня сталого розвитку, визначення дисбалансів сталого розвитку, обґрунтування стратегічних орієнтирів сталого розвитку, визначення впливу загроз та розроблення інституційних заходів. Запропоновано перелік індикаторів рівня життя та рівня освіти, визначено їх порогові значення та проведено ідентифікацію рівня життя та рівня освіти, що засвідчує їх критично низький рівень. З усього розмаїття індикаторів виділено три характерних типу розподілу: нормальний, логнормальний та експоненціальний, для яких виведено формули розрахунку вектору порогових значень через побудову функцій щільності ймовірності на розрахунку статистичних характеристик: математичного очікування, середньоквадратичного відхилення та коефіцієнта асиметрії. Для інтегрального оцінювання запропоновано використовувати мультиплікативну фор¬му інтегрального індексу, новий модифікований метод нормування та формалізований метод розрахунку динамічних вагових коефіцієнтів через використання методу «головних компонент» та методу «ковзної матриці». Для наукового обґрунтування стратегічних сценаріїв розвитку рівня життя та рівня освіти застосовується метод адаптивного регулювання з теорії управління. Розроблено стратегічні сценарії розвитку до 2025 р. позицій безпеки для моніторингу наближеності поточних значень індикаторів до бажаних значень сталого розвитку та оцінення ефективності заходів макроекономічної політики. uk_UA
dc.description.abstract Проведен анализ условий существования среднего класса, к которым отнесены достаточный уровень жизни, высокий уровень образования и независимая гражданская позиция и политическая активность, по которым среднего класса в Украине практически не существует. Для исследования используется современная концепция устойчивого развития с позиций безопасности, что представляет собой управленческую конструкцию, которая содержит общее системное представление о путях перехода от текущего положения объекта управления к желаемому, и включает следующие этапы: определение структуры устойчивого развития, определение границ безопасного существования, идентификация уровня устойчивого развития, определение дисбалансов устойчивого развития, обоснование стратегических ориентиров, определение влияния угроз и разработка институциональных мер. Предложен перечень индикаторов уровня жизни и уровня образования, определены их пороговые значения и проведена идентификация уровня жизни и уровня образования, удостоверяющая их критически низкий уровень. Из всего разнообразия индикаторов выделены три характерных типа распределения: нормальный, лог-нормальный и экспоненциальный, для которых выведены формулы расчета вектора пороговых значений через построение функций плотности вероятности с расчетом статистических характеристик: математического ожидания, среднеквадратического отклонения и коэффициента асимметрии. Для интегральной оценки предложено использовать мультипликативную форму интегрального индекса, новый модифицированный метод нормировки и формализованный метод расчета динамических весовых коэффициентов через использование методов «главных компонент» и «скользящей матрицы». Для научного обоснования стратегических сценариев развития уровня жизни и уровня образования применяется метод адаптивного регулирования из теории управления. Разработаны стратегические сценарии развития до 2025 г. с позиций безопасности для мониторинга близости текущих значений индикаторов к желаемым значениям устойчивого развития и оценки эффективности мер макроэкономической политики. uk_UA
dc.description.abstract The conditions of the existence of the middle class, which include a sufficient standard of living, a high level of education and an independent civic position and political activity, according to which the middle class practically does not exist in Ukraine, is analyzed. The study uses the modern concept of sustainable development from the standpoint of security, which is a managerial structure that contains a general system representation of how to move from the current state of the control object to the desired", and includes the following steps: definition of the structure of sustainable development, definition of the limits of safe existence, identification of sustainable development, definition of imbalances of sustainable development, substantiation of strategic benchmarks for sustainable development, determine the impact of threats and develop institutional measures. The list of indicators of the standard of living and level of education is offered, their thresholds are defined and identification of the standard of living and level of education is determined, which testifies to their critically low level. Of the variety of indicators, there are three distinct types of distribution: normal, Log-normal and exponential, for which the formulas for calculation of the vector of threshold values are deduced. For their calculation, the probability density function is used to determine the statistical characteristics: the mathematical expectation, the mean square deviation and the asymmetry coefficient. For an integral estimation, it is suggested to use the multiplicative form of the integral index, the new modified method of normalization, and the formalized method for calculating dynamic weight coefficients. For the scientific substantiation of the strategic scenarios of the development of the standard of living and the level of education, the method of adaptive regulation from the theory of management is applied. Strategic development scenarios up to 2025 have been developed from the standpoint of security to monitor the proximity of current indicators to the desired values of sustainable development and to assess the effectiveness of macroeconomic policies. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Вісник економічної науки України
dc.subject Наукові статті uk_UA
dc.title Стратегічні орієнтири рівня життя та рівня освіти як основа існування середнього класу в Україні uk_UA
dc.title.alternative Стратегические ориентиры уровня жизни и уровня образования как основа существования среднего класса в Украине uk_UA
dc.title.alternative Strategic Benchmarks for Living Standards and Education as a Basis for the Existence of a Middle Class in Ukraine uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис