Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Комплексна оцінка інноваційної привабливості галузі промисловості в регіоні: методичний аспект

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Топалова, І.А.
dc.date.accessioned 2019-05-19T18:34:43Z
dc.date.available 2019-05-19T18:34:43Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Комплексна оцінка інноваційної привабливості галузі промисловості в регіоні: методичний аспект / І.А. Топалова // Вісник економічної науки України. — 2019. — № 1 (36). — С. 137-142. — Бібліогр.: 23 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1729-7206
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/151653
dc.description.abstract Проблема. В сучасних умовах господарювання перехід до побудови інноваційної моделі регіонального розвитку є пріоритетним, оскільки саме інновації – це джерело соціально-економічного розвитку. Дана модель розвитку дозволяє утримати стійкість економіки регіонів, незважаючи на усі зовнішні чинники, а саме: санкції, геополітичну ситуацію, зміну кон’юнктури світових ринків товарів, сировини, послуг, тощо. Мета статті – формалізація методичних підходів щодо комплексної оцінки інноваційної привабливості галузей промисловості в регіоні за допомогою інтегральних індикаторів. Результати. У статті визначено необхідність подальшого регіонального інноваційного розвитку та виявлено їх «слабкі місця». Наведено поняття «інноваційна привабливість галузі промисловості» як узагальнюючої характеристики певної галузі промисловості з погляду перспективи її розвитку, прибутковості вкладених коштів та рівня фінансових ризиків. Обґрунтовано доцільність використання комплексного підходу до оцінки інноваційної привабливості галузей промисловості, сформовано інформаційну базу щодо визначення рівня даного показника, наведено покроковий алгоритм розрахунку інтегральної оцінки інноваційної привабливості галузі промисловості регіону. Наведено результати апробації даної методики на прикладі Одеського регіону. Висновки. Одним з інструментів підтримки інноваційного регіонального розвитку запропоновано використання методики комплексної статистичної оцін¬ки інноваційної привабливості галузей промисловості регіону, яка має відмінні характеристики: відповідає сутності визначення інноваційної привабливості певної галузі промисловості, припускає кількісну оцінку; заснована на двоблоковій системі показників (специфічних і неспецифічних) та використовує інформацію не тільки статистичних органів Державної служби статистики України, але й інформацію з програмних документів, що дає змогу розрахувати інтегральний показник кожної галузі промисловості; базується на індексному методі розрахунку; має доступний алгоритм моделі розрахунку. У результаті даних розрахунків бачимо, що найбільш інноваційно привабливими серед підгалузей переробної промисловості регіону є: виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів, хімічних речовин і хімічної продукції. uk_UA
dc.description.abstract Проблема. В современных условиях хозяйствования переход к построению инновационной модели регионального развития является приоритетным, поскольку именно инновации – это источник социально-экономического развития. Данная модель развития позволяет удержать устойчивость экономики регионов, несмотря на все внешние факторы, а именно: санкции, геополитическую ситуацию, изменение конъюнктуры мировых рынков товаров, сырья, услуг и т. п. Цель статьи – формализация методических подходов к комплексной оценки инновационной привлекательности отраслей промышленности в регионе с помощью интегральных индикаторов. Результаты. В статье определена необходимость дальнейшего регионального инновационного развития и выявлены их «слабые места». Приведены понятия «инновационная привлекательность отрасли промышленности» как обобщающей характеристики определенной отрасли промышленности с точки зрения перспективы ее развития, доходности вложенных средств и уровня финансовых рисков. Обоснована целесообразность использования комплексного подхода к оценке инновационной привлекательности отраслей промышленности, сформирована информационная база по определению уровня данного показателя, приведен пошаговый алгоритм расчета интегральной оценки инновационной привлекательности отрасли промышленности региона. Приведены результаты апробации данной методики на примере Одесского региона. Выводы. Одним из инструментов поддержки инновационного регионального развития предложено использование методики комплексной статистической оценки инновационной привлекательности отраслей промышленности региона, которая имеет отличные характеристики: соответствует сущности определения инновационной привлекательности определенной отрасли промышленности, предполагает количественную оценку; основана на двухблоковой системе показателей (специфических и неспецифических) и использует информацию не только статистических органов Государственной службы статистики Украины, но и информацию по программным документам, что позволяет рассчитать интегральный показатель каждой отрасли промышленности; базируется на индексном методе расчета; имеет доступный алгоритм модели расчета. В результате данных расчетов видно, что наиболее инновационно привлекательными среди подотраслей перерабатывающей промышленности региона являются: производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий, химических веществ и химической продукции. uk_UA
dc.description.abstract Introduction. In modern economic conditions, the transition to building an innovative model of regional development is a priority, since it is innovation that is the source of socio-economic development. This model of development allows to maintain stability of the region's economy regardless of all external factors, namely: sanctions, geopolitical situation, changes in the world market conditions of commodities, raw materials, services, etc. The construction of an innovation vector for the development of regions of Ukraine sets itself the goal of stimulating innovations for import substitution and modernization of the economy. Aim and tasks. The purpose of the article is the formalization of methodological approaches to integrated assessment Innovative attractiveness of industries in the region through integrated indicators. Research results. The article determines the need for further regional innovation development and identifies their "weaknesses". The concept "innovative attractiveness of the industry" as a generalization characteristic of a certain industry from the point of view of its development prospects, profitability of invested funds and level of financial risks is given. The expediency of using an integrated approach to assessing the innovation attractiveness of industries is substantiated, an information base has been formed to determine the level of this indicator, and a stepwise algorithm for calculating the integral estimation of the innovation appeal of the industry in the region is presented. The results of approbation of this technique on the example of the Odessa region are presented. Conclusions. One of the tools of innovation regional development support is the use of the method of comprehensive statistical estimation of the innovation attractiveness of the industrial branches of the region, which has different characteristics: it corresponds to the essence of determining the innovation attractiveness of a particular industry, involves a quantitative assessment; based on the two-block system of indicators (specific and nonspecific) and uses information not only from the statistical bodies of the State Statistics Service of Ukraine, but also information on program documents, which enables to calculate the integral index of each industry; is based on the index calculation method; has an available algorithm for the calculation model. As a result of these calculations, we see that the most innovation-attractive among the sub-sectors of the processing industry in the region are: the production of food products, beverages and tobacco products, chemicals and chemical products. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Вісник економічної науки України
dc.subject Наукові статті uk_UA
dc.title Комплексна оцінка інноваційної привабливості галузі промисловості в регіоні: методичний аспект uk_UA
dc.title.alternative Комплексная оценка инновационной привлекательности отрасли в регионе: методический аспект uk_UA
dc.title.alternative Complex Assessment of Innovation Attraction of Industry in the Region: Methodological Object uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис