Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Маркетингове дослідження світового ринку молочної продукції та місця України в ньому

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Попко, О.В.
dc.date.accessioned 2019-05-19T18:31:28Z
dc.date.available 2019-05-19T18:31:28Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Маркетингове дослідження світового ринку молочної продукції та місця України в ньому / О.В. Попко // Вісник економічної науки України. — 2019. — № 1 (36). — С. 106-113. — Бібліогр.: 19 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1729-7206
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/151647
dc.description.abstract Продовольство є одним із ключових за важливістю ресурсом для виживання людини після води та повітря. Країни постають перед необхідністю вирішення питань із забезпечення продовольством населення Землі. Це, своєю чергою, створює привабливу перспективу для експортерів продовольства, у томі числі вітчизняних. Метою статті є дослідження стану та тенденцій розвитку світового ринку молочної продукції, а також визначення місця України в ньому. Проведено маркетингове дослідження світових експортерів та імпортерів молочної продукції, аналіз рівня споживання молочної продукції на душу населення, динаміки середньосвітових цін на базові молочні продукти. Встановлено місце України на світовому ринку молочної продукції, окреслено перспективи розвитку галузі в частині нарощення обсягів виробництва молочної продукції, пошуку виходу на міжнародні ринки збуту, включаючи країни ЄС, Близького Сходу, Азії та Африки. uk_UA
dc.description.abstract Продовольствие является одним из ключевых по значимости ресурсом для выживания человека после воды и воздуха. Перед многими странами мира возникает необходимость решения вопросов обеспечения продовольствием населения Земли. Это, в свою очередь, создает привлекательную перспективу для экспортеров продовольствия, в томе числе отечественных. Целью статьи является исследование состояния и тенденций развития мирового рынка молочной продукции, а также определение места Украины в нем. Проведено маркетинговое исследование мировых экспортеров и импортеров молочной продукции, анализ уровня потребления молочной продукции на душу населения, динамики среднемировых цен на базовые молочные продукты. Определено место Украины на мировом рынке молочной продукции, а также перспективы развития отрасли, включая наращивание объемов производства молочной продукции, поиск выхода на международные рынки сбыта, включая страны ЕС, Ближнего Востока, Азии и Африки. uk_UA
dc.description.abstract Foodstuffs is one of the key resources for human survival after water and air. Countries are faced with the need to solve foodstuff issues for the people of the Earth. This, on the other hand, creates an attractive perspective for foodstuff exporters, including domestic. The objective of the article is to study the state and trends of the world market of dairy products and to determine the position of Ukraine in it. The marketing research of world exporters and importers of dairy products was undertaken. The analysis of the level of consumption of dairy products per capita, and dynamics of average world prices for primary dairy products were conducted. Ukraine has been established on the world market for dairy products, the prospects for the industry development in terms of increasing the volume of dairy production, the search for access to new international markets, including the EU, the Middle East, Asia and Africa are outlined. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Вісник економічної науки України
dc.subject Наукові статті uk_UA
dc.title Маркетингове дослідження світового ринку молочної продукції та місця України в ньому uk_UA
dc.title.alternative Маркетинговое исследование мирового рынка молочной продукции и места Украины в нем uk_UA
dc.title.alternative Marketing Investigation of the World Market of Dairy Products and Seat in Ukraine uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис