Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Моделювання системи цінностей еколанцюга постачань як домінанта транспортно-логістичних кластерів

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Гриценко, С.І.
dc.date.accessioned 2019-05-19T18:15:26Z
dc.date.available 2019-05-19T18:15:26Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Моделювання системи цінностей еколанцюга постачань як домінанта транспортно-логістичних кластерів / С.І. Гриценко // Вісник економічної науки України. — 2019. — № 1 (36). — С. 31-34. — Бібліогр.: 14 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1729-7206
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/151637
dc.description.abstract Метою статті є поглиблення теоретико-методологічних засад дослідження взаємозв'язку системи цінностей еколанцюга постачань як домінанти транспортно-логістичних кластерів. Розглянуто моделювання впливу ланцюжка цінності підприємств на стан довкілля у географічному масштабі – транспортно-логістичних кластерів. Система цінностей розглядається як комплекс взаємозв'язаних ланцюжків цінності постачальників, для забезпечення виробництва; ланцюжків цінності компанії; ланцюжків цінності каналів збуту; ланцюжків цінності покупців. Математична формалізація елементів еколанцюгів постачань дозволяє системно, обґрунтовано досліджувати поведінку наявної системи, розкриває закономірності її перебігу в межах транспортно-логістичних кластерів. uk_UA
dc.description.abstract Целью статьи является углубление теоретико-методологических принципов исследования взаимосвязи системы ценностей экоцепи поставок как доминанты транспортно-логистических кластеров. Рассмотрено моделирование влияния цепочки ценности предприятий на состояние окружающей среды в географическом масштабе – транспортно-логистических кластеров. Система ценностей рассматривается как комплекс взаимосвязанных цепочек ценности поставщиков, для обеспечения производства; цепочек ценности компании; цепочек ценности каналов сбыта; цепочек ценности покупателей. Математическая формализация элементов экоцепей поставок позволяет системно, обоснованно исследовать поведение данной системы, раскрывает закономерности ее поведения в границах транспортно-логистических кластеров. uk_UA
dc.description.abstract The aim of the article is deepening of the theoretical and methodological principles of research of intercommunication of the system of values of the eco-chain deliveries as dominants of transport-logistic clusters. The design of influence of chainlet of value of enterprises is considered on the state of environment in a geographical scale – transport-logistic clusters. The system of values is examined as a complex of associate chainlets of value of suppliers, for providing of production; chainlets of value of company; chainlets of value of channels of sale; chainlets of value of customers. Mathematical formalization of elements of of the eco-chains deliveries allows system, reasonably to investigate behavior of this system, exposes conformities to law of her behavior within bounds of transport-logistic clusters. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Вісник економічної науки України
dc.subject Наукові статті uk_UA
dc.title Моделювання системи цінностей еколанцюга постачань як домінанта транспортно-логістичних кластерів uk_UA
dc.title.alternative Моделирование системы ценностей экоцепи поставок как доминанта транспортно-логистических кластеров uk_UA
dc.title.alternative Design of the System of Values of Eco-chain Deliveries as Dominant of Transport-Logistic Clusters uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис