Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Ресурси і механізми інвестиційно-інноваційного розвитку промислових підприємств України

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Брюховецька, Н.Ю.
dc.contributor.author Булєєв, І.П.
dc.date.accessioned 2019-05-19T18:13:40Z
dc.date.available 2019-05-19T18:13:40Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Ресурси і механізми інвестиційно-інноваційного розвитку промислових підприємств України / Н.Ю. Брюховецька, І.П. Булєєв // Вісник економічної науки України. — 2019. — № 1 (36). — С. 11-25. — Бібліогр.: 55 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1729-7206
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/151635
dc.description.abstract На основі аналізу теорії та практики функціонування економіки України, її промисловості та підприємств у сучасних умовах обґрунтовано концепцію активізації інвестиційної діяльності підприємств, реалізації моделей та механізмів забезпечення ефективності інвестиційно-інноваційної діяльності промислових підприємств реального сектору економіки в умовах падаючих ринків. Виявлено та проаналізовано деякі тенденції розвитку економіки України у роки незалежності. Доведено, що показник ВВП не повною мірою відображає реальні результати економічної діяльності, характеризує тренди економіки, рівень її комерційної активності. Досліджено теоретичне підґрунтя розвитку економіки України. Підкреслено помилковість застосування орієнтирів, заданих Вашингтонським консенсусом: приватизації, дерегуляції та лібералізації з одночасним демонтажем усіх попередніх інститутів державного управління. Визначено, що перехід до стану стабілізації та інвестиційно-інноваційного розвитку може відбутись при зміні підходів до ґрунтовних положень економічної теорії та використання сучасних механізмів і моделей їх реалізації на макро- та мікрорівнях. Доведено доцільність орієнтації на внутрішні ресурси розвитку, на внутрішній ринок при направленні коштів іноземних інвесторів в реальний сектор економіки. Доведено доцільність використання в методології управління та інноваційно-інвестиційного розвитку економіки країни та підприємств тріалектики та концепції трьох сил розвитку, доцільність визнання базисом суспільства та економіки духовності, моральних цінностей людини, працівника, управлінця. Інвестиції представлено як домінанту стабільності та розвитку економіки. Розроблено моделі та механізми інвестування розвитку підприємств реального сектору економіки. Рекомендовано доцільність відмови від виробничо-грошової моделі інвестування та перехід до кредитно-емісійної моделі з використанням фіатних грошей. Розроблено алгоритм формування та реалізації інвестиційної політики країни та підприємств. uk_UA
dc.description.abstract На основе анализа теории и практики функционирования экономики Украины, ее промышленности и предприятий в современных условиях обоснована концепция активизации инвестиционной деятельности предприятий, реализации моделей и механизмов обеспечения эффективности инвестиционно-инновационной деятельности промышленных предприятий реального сектора экономики в условиях падающих рынков. Выявлены и проанализированы некоторые тенденции развития экономики Украины в годы независимости. Доказано, что показатель ВВП не в полной мере отображает реальные результаты экономической деятельности, характеризует тренды экономики, уровень ее коммерческой активности. Исследованы теоретические основы развития экономики Украины. Подчеркнута ошибочность применения ориентиров, заданных Вашингтонским консенсусом: приватизации, дерегуляции и либерализации с одновременным демонтажем всех предыдущих институтов государственного управления. Определенно, что переход к состоянию стабилизации и инвестиционно-инновационного развития может состояться при изменении подходов к фундаментальным положениям экономической теории и использованию современных механизмов и моделей их реализации на макро- и микроуровнях. Доказана целесообразность использования в методологии управления и инновационно-инвестиционного развития экономики страны и предприятий триалектики и концепции трех сил развития, целесообразность признания базисом общества и экономики духовности, моральных ценностей человека, работника, управленца. Инвестиции представлены как доминанта стабильности и развития экономики. Разработаны модели и механизмы инвестирования развития предприятий реального сектора экономики. Рекомендована целесообразность отказа от производственно-денежной модели инвестирования и переход к кредитно-эмиссионной модели с использованием фиатных денег. Разработан алгоритм формирования и реализации инвестиционной политики страны и предприятий. uk_UA
dc.description.abstract In the conditions of the falling markets substantiated the concept for activation of enterprises investment activity, implementation of models and mechanisms for ensuring the efficiency of investment and innovation activity of the real economy industrial enterprises, based on the analysis of the theory and practice for the operation of the Ukrainian economy, its industry and enterprises in modern conditions. The analyses revealed some trends in the development of Ukraine's economy during the years of independence. It was proved that the GDP don't fully reflect the real economic performance, characterizes of the economic trends, the level of its commercial activity. The theoretical basis for Ukrainian economic development studied. It is underlined the mistakenness of using targets set by the Washington consensus: privatization, deregulation and liberalization with the simultaneous dismantling of all previous public administration institutions. It has been determined that the transition to a state of stabilization and investment and innovation development can happen under the modified approach to the main features of economic theory and the use modern mechanisms and models of their implementation at macro and micro levels. It was proved that the useful to focus on internal development resources, on the domestic market with the directing of foreign investors into the real economy. It was proved that the useful to use in management methodology and innovation and investment development of the country`s economy and trialekatics enterprises and concepts of the three forces of development, the useful to recognition of the basis of society and the economy of spirituality, man's moral values, employee and manager. The dominant source of stability and economic development presented investments. Models and mechanisms for investing in the development of enterprises in the real economy are developed. The expediency of abandoning the production-money investment model and the transition to a loan-issuing model using fiat money recommended. The algorithm for formation and realization of country’s investment policy and enterprises is developed. uk_UA
dc.description.sponsorship Статтю підготовлено за поточними матеріалами НДР «Стимулювання інтелектуалізації підприємств реального сектора економіки» 2018-2021. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Вісник економічної науки України
dc.subject Наукові статті uk_UA
dc.title Ресурси і механізми інвестиційно-інноваційного розвитку промислових підприємств України uk_UA
dc.title.alternative Ресурсы и механизмы инвестиционно-инновационного развития промышленных предприятий Украины uk_UA
dc.title.alternative Resources and Mechanisms for Investment and Innovation Development of Ukrainian Industrial Enterprises uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис