Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Стан наукової і науково-технічної діяльності в Україні за даними моніторингу

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Писаренко, Т.В.
dc.contributor.author Куранда, Т.К.
dc.contributor.author Євтушенко, В.М.
dc.date.accessioned 2019-04-15T19:22:35Z
dc.date.available 2019-04-15T19:22:35Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Стан наукової і науково-технічної діяльності в Україні за даними моніторингу / Т.В. Писаренко, Т.К. Куранда, В.М. Євтушенко, О.П. Кочеткова // Наука, технології, інновації. — 2017. — № 3 (3). — С. 12-22. — Бібліогр.: 18 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 2520-6524
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/150770
dc.description.abstract До 90% зростання сучасних економік забезпечується за рахунок інтелектуальних ресурсів, насамперед, використання результатів науково-технічної діяльності, та їх перетворення в інноваційні продукти. У зв’язку з цим всебічному об’єктивного аналізу стану науково-технічної діяльності та отриманих результатів у всьому світі приділяється пильна увага. У статті представлено результати авторських досліджень щодо фінансового забезпечення і результативності виконання наукових робіт в Україні у 2016 р., створення й упровадження результатів наукових досліджень і розробок. Показано стан патентної та публікаційної діяльності в країнах світу, позиції України у міжнародних рейтингах. uk_UA
dc.description.abstract До 90% роста современных экономик обеспечивается за счет интеллектуальных ресурсов, прежде всего, результатов научно-технической деятельности, и преобразования их в инновационные продукты. В этих условиях осуществлению всестороннего объективного анализа состояния научно-технической деятельности и полученных результатов уделяется пристальное внимание во всем мире. В статье представлены результаты авторских исследований по финансовому обеспечению и результативности выполнения научных работ в Украине в 2016 г., созданию и внедрению результатов научных исследований и разработок. Показано состояние патентной и публикационной деятельности в странах мира, позиции Украины в международных рейтингах. uk_UA
dc.description.abstract In modern economies, up to 90% of growth are provided at the expense of intellectual resources, primarily the results of scientific and technical activities, and their transformation into innovative products. Under these conditions, a comprehensive objective analysis of the state of scientific and technical activities and obtained results are being given a close attention throughout the world. The article presents the results of author's research on financial support and performance of scientific works in Ukraine in 2016, the creation and implementation of research and development results. The state of patent and publication activity in the countries of the world, Ukraine's position in international ratings are shown. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Наука, технології, інновації
dc.subject Проблеми науково-технічної діяльності uk_UA
dc.title Стан наукової і науково-технічної діяльності в Україні за даними моніторингу uk_UA
dc.title.alternative Состояние научной и научно-технической деятельности в Украине по данным мониторинга uk_UA
dc.title.alternative Status of scientific and scientific and technical activities in Ukraine under monitoring data uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 303.71:336.1


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис