Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Відмова від парадигми DIKW на користь оберненої "піраміди"

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Малишев, О.В.
dc.date.accessioned 2019-04-14T11:51:04Z
dc.date.available 2019-04-14T11:51:04Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Відмова від парадигми DIKW на користь оберненої "піраміди" / О.В. Малишев // Наука, технології, інновації. — 2017. — № 1 (1). — С. 6-13. — Бібліогр.: 22 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 2520-6524
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/150710
dc.description.abstract Ситуація, що склалась у сфері інформатики (кібернетики) навколо поняття “інформація”, характеризується відсутністю його чіткого, загальноприйнятого тлумачення (визначення). Спроби усунути цю невизначеність потребують розгляду поняття “знання”, яке також не є достатньо розтлумаченим. Треба визнати, що наразі відносини між цими поняттями традиційно визначаються парадигмою DIKW, яка розглядає знання як особливу інформацію, вибудовуючи піраміду, де шар знання спирається на шар інформації. В “аналітичній” частині статті піраміда DIKW піддається аргументованій критиці, в результаті чого доходимо висновку про необхідність відмови від неї. В “синтетичній” частині статті для тлумачення поняття “знання” використовується концепція “втіленого знання”, а феномен “інформації” розглядається винятково як суб’єктивно-комунікативний, що обслуговує потреби істот у спілкуванні. Окремо показується місце традиційної “теорії інформації”. В результаті пропонується новий формат піраміди, вільний від недоліків попереднього, де фундаментом слугує знання, а надбудовою — інформація. uk_UA
dc.description.abstract Ситуация, которая сложилась в сфере информатики (кибернетики) вокруг понятия “информация”, характеризуется отсутствием его четкого, общепринятого толкования (определения). Попытки устранить эту неопределенность требуют рассмотрения понятия “знание”, которое также не является достаточно растолкованным. Надо признать, что пока отношения между этими понятиями традиционно определяются парадигмой DIKW, которая рассматривает знание как особую информацию, выстраивая пирамиду, где слой знания опирается на слой информации. В “аналитической” части статьи пирамида DIKW подвергается аргументированной критике, в результате чего приходим к выводу о необходимости отказа от нее. В “синтетической” части статьи для толкования понятия “знание” используется концепция “воплощенного знания”, а феномен “информации” рассматривается исключительно как субъективно-коммуникативный, обслуживающий потребности существ в общении. Отдельно показывается место традиционной “теории информации”. В результате предлагается новый формат пирамиды, свободный от недостатков предыдущего, где фундаментом служит знание, а надстройкой — информация. uk_UA
dc.description.abstract The current situation, which has developed in the informatics (cybernetics) around the concept of “information” is characterized by the lack of its clear, universally accepted interpretation (definition). The situation is complicated by the fact that, one way or another, attempts to eliminate this uncertainty require the inclusion in the review of the concept of “knowledge”, for which there is the same, if not most, uncertainty. It should be recognized that the relationship between these concepts traditionally are defined by the paradigm DIKW which, among other things, considers the knowledge as specific information, building a pyramid, where a layer of knowledge reclines on the information layer. “Analytical” part of the article contains a reasoned critique of the pyramid DIKW, resulting in the conclusion of the need to abandon it. The “synthetic” part of the article for the interpretation of the term “knowledge” uses the concept of “embodied knowledge” and “information” is seen solely as a subjective communicative phenomenon, serving the needs of living beings to communicate. Separately the place of traditional “information theory” is shown. As a result, a new pyramid format is proposed, which is free from the shortcomings of the previous, where the knowledge serves as foundation for the information as the superstructure uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Наука, технології, інновації
dc.subject Проблеми науково-технічної діяльності uk_UA
dc.title Відмова від парадигми DIKW на користь оберненої "піраміди" uk_UA
dc.title.alternative Отказ от парадигмы DIKW в пользу обратной “пирамиды ” uk_UA
dc.title.alternative The rejection of the DIKW paradigm in favor of the converted “pyramid” uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 141, 303.725.36, 001.9


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис