Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Витрати підприємств: суть, сучасні підходи до їх оцінки та управління

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Латишева, О.В.
dc.contributor.author Підгора, Є.О.
dc.date.accessioned 2019-04-09T15:05:37Z
dc.date.available 2019-04-09T15:05:37Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Витрати підприємств: суть, сучасні підходи до їх оцінки та управління / О.В. Латишева, Є.О. Підгора // Вісник економічної науки України. — 2018. — № 2 (35). — С. 113–120. — Бібліогр.: 20 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1729-7206
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/150565
dc.description.abstract У статті узагальнено погляди вчених щодо сутності категорії «управління витратами», визначено суть методів обліку витрат і методів управління витратами, встановлено відмінності між ними у вітчизняній та закордонній практиці. У статті визначено суть та умови застосування сучасних методів управління витратами у вітчизняній практиці господарювання в контексті розмежування понять обліку витрат і управління витратами. У процесі дослідження було встановлено, що усі сучасні методи обліку витрат пов’язані виключно із фіксацією та реєстрацією даних про витрати, а методи управління витратами передбачають цілеспрямовану дію відповідальних осіб на відповідні об’єкти управління. У статті для аналізу стану витрат та рівня собівартості продукції підприємства пропонується використовувати інструментарій системного підходу. uk_UA
dc.description.abstract В статье обобщены взгляды ученых относительно сущности категории «управления затратами», определена суть методов учета затрат и методов управления затратами, установлены отличия между ними в отечественной и зарубежной практике. В статье определены суть и условия применения современных методов управления затратами в отечественной практике хозяйствования в контексте разграничения понятий учета затрат и управления затратами. В процессе исследования было установлено, что все современные методы учета затрат связаны исключительно с фиксацией и регистрацией данных о затратах, а методы управления затратами предусматривают целеустремленное действие ответственных лиц на соответствующие объекты управления. В статье для анализа состояния затрат и уровня себестоимости продукции предприятия предлагается применять инструментарий системного подхода. uk_UA
dc.description.abstract The article summarizes the views of scientists on the essence of the category "cost management", the essence of methods of accounting for costs and methods of cost management, the differences between them in the domestic and foreign practice are determined. The article defines the essence and conditions of the application of modern methods of cost management in the national practice of management in the context of differentiating the concepts of cost accounting and cost management. In the course of the study, it was found that all modern methods of cost accounting relate exclusively to the recording and recording of cost data, and cost management methods provide for targeted action of responsible persons for appropriate management objects. In this connection other going is needed near the choice of criterion of determination of level of charges. In the article for the analysis of the state of charges and level of unit of enterprise cost it is suggested to apply the tool of approach of the systems. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Вісник економічної науки України
dc.title Витрати підприємств: суть, сучасні підходи до їх оцінки та управління uk_UA
dc.title.alternative Затраты предприятий: суть, современные подходы к их оценке и управлению uk_UA
dc.title.alternative Charges of Enterprises: Essence, Modern Going Near Their Estimation and Management uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис