Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Геоекономічний простір: теоретичні аспекти маркетингу розширеної взаємодії у рамках економічних систем

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Іванов, С.В.
dc.date.accessioned 2019-04-09T14:56:44Z
dc.date.available 2019-04-09T14:56:44Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Геоекономічний простір: теоретичні аспекти маркетингу розширеної взаємодії у рамках економічних систем / С.В. Іванов // Вісник економічної науки України. — 2018. — № 2 (35). — С. 79–89. — Бібліогр.: 22 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1729-7206
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/150559
dc.description.abstract Осмислено теоретичні аспекти діалектичної наступності в процесі освоєння світового економічного простору. Обґрунтовано, що перехід до нової моделі геоекономічного простору здійснюється на принципах ринкової економіки, що потребує переосмислення теоретичних положень маркетингу розширеної взаємодії і маркетингу взаємин у рамках економічної системи. Показано, що в процесі взаємодії в умовах геоекономічного простору необхідно вимірювати характеристики кожного етапу цього процесу. Розглянуто стан стійкості позиції національної економіки в умовах світової господарської системи при узгодженості трьох стратегічних компонентів: ситуації в Україні, що складається у зовнішній сфері; стану системи національних інтересів і пріоритетів; становища національної та регіональної економік України. Обґрунтовано, що введення в структуру функції економічного простору маркетингової функції диктується необхідністю реплікації економічного простору. uk_UA
dc.description.abstract Осмыслены теоретические аспекты диалектической преемственности в процессе освоения мирового экономического пространства. Обосновано, что переход к новой модели геоэкономического пространства осуществляется на принципах рыночной экономики, что требует переосмысления теоретических положений маркетинга расширенного взаимодействия и маркетинга взаимоотношений в рамках экономической системы. Показано, что в процессе взаимодействия в условиях геоэкономического пространства необходимо измерять характеристики каждого этапа этого процесса. Рассмотрено состояние устойчивости позиции национальной экономики в условиях мировой хозяйственной системы при согласованности трех стратегических компонентов: ситуации в Украине, которая происходит во внешней сфере; состояния системы национальных интересов и приоритетов; положения национальной и региональной экономик Украины. Обосновано, что введение в структуру функции экономического пространства маркетинговой функции диктуется необходимостью репликации экономического пространства. uk_UA
dc.description.abstract The theoretical aspects of dialectical continuity in the process of development of the world economic space are comprehended. It is substantiated that the transition to a new model of geoeconomic space is carried out on the principles of a market economy, which requires a rethinking of the theoretical positions of marketing of enhanced interaction and marketing of relations within the framework of the economic system. It is shown that in the process of interaction in conditions of geoeconomic space it is necessary to measure the characteristics of each stage of this process. The state of stability of the position of the national economy in the conditions of the world economic system under consideration of the three strategic components is considered: the situation in Ukraine, which is formed in the external sphere; the state of the system of national interests and priorities; the position of the national and regional economies of Ukraine. t is substantiated that the introduction into the structure of the function of the economic space of the marketing function is dictated by the need for replication of the economic space. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Вісник економічної науки України
dc.subject Наукові статті uk_UA
dc.title Геоекономічний простір: теоретичні аспекти маркетингу розширеної взаємодії у рамках економічних систем uk_UA
dc.title.alternative Геоэкономическое пространство: теоретические аспекты маркетинга расширенного взаимодействия в рамках экономических систем uk_UA
dc.title.alternative Geoeconomic Space: the Theoretical Aspects of Marketing of Implementation of Interaction within Economic Systems uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис