Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Nanocomposite based on SiC/Si: a new biomorphic material for maxillofacial surgery (experimental studies)

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Kartel, M.
dc.contributor.author Zhukovtseva, O.
dc.contributor.author Malanchuk, V.
dc.contributor.author Kiselov, V.
dc.contributor.author Aleksyeyeva, T.
dc.contributor.author Bo, Wang
dc.date.accessioned 2019-02-18T14:08:41Z
dc.date.available 2019-02-18T14:08:41Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Nanocomposite based on SiC/Si: a new biomorphic material for maxillofacial surgery (experimental studies) / M. Kartel, O. Zhukovtseva, V. Malanchuk, V. Kiselov, T. Aleksyeyeva, Wang Bo // Поверхность. — 2015. — Вип. 7 (22). — С. 311-316. — Бібліогр.: 8 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 2617-5975
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/148501
dc.description.abstract The aim of the study was to investigate the interaction of experiment samples biomorphic ceramics based on silicon carbide with bone tissue by scanning electron microscopy. To achieve this goal in a laboratory experiment 20 rats underwent implantation of test material samples in the lower jaw bone tissue. Animals were removed from the experiment in terms of 7, 30 and 90 days after the start of the experiment and the subsequent investigation of the material surface and area of it contact with the bone tissue. Based on these results, it was found that the investigated ceramic microarchitectonics promote the process of reparative osteogenesis by providing conditions for colonization of living cells on the surface of the material. It was proved the possible to contact the coexistence of bone and implants of biomorphic silicon carbide with no signs of rejection or its delimitation. Analyzing results of SEM revealed bone adaptation and bone restructuring in the presence of silicon carbide and its germination pores close fit to the material to its surface. uk_UA
dc.description.abstract Метою дослідження було вивчення взаємодії експериментальних зразків біоморфної кераміки на основі карбіду кремнію з кістковою тканиною за даними скануючої електронної мікроскопії. Для досягнення цієї мети лабораторним тваринам (20 щурів) здійснили імплантацію зразків досліджуваного матеріалу в нижній щелепі кісткової тканини. Тварини були видалені з експерименту на 7, 30 і 90 день після початку експерименту з подальшим дослідженням поверхні матеріалу і площі його контакту з кістковою тканиною. На підставі цих результатів було встановлено, що мікроархітектоніка дослідженої кераміки сприяє процесу репаративного остеогенезу, забезпечуючи умови для колонізації живих клітин на поверхні матеріалу. Це підтверджує можливість зв’язуючого співіснування кістки та імплантатів біоморфного карбіду кремнію без ознак відторгнення або його делімітації. Аналіз результатів CEM показав, що має місце адаптація кісткової тканини і реструктуризація кістки в присутності карбіду кремнію, проростання тканини в пори та щільне прилягання до поверхні матеріалу. uk_UA
dc.description.abstract Целью исследования было изучить взаимодействие экспериментальных образцов биоморфной керамики на основе карбида кремния с костной тканью с помощью сканирующего электронного микроскопа. Для достижения этой цели лабораторным животным (20 крыс) проводили имплантацию образцов исследуемого материала в нижней челюсти костной ткани. Животные выводились из эксперимента через 7, 30 и 90 дней после начала эксперимента с последующим исследованием поверхности материала и площади его контакта с костной тканью. На основании этих результатов было установлено, что микроархитектоника исследуемой керамики содействует процессу репаративного остеогенеза, обеспечивая условия для колонизации живых клеток на поверхности материала. Это подтверждается возможностью контактного сосуществования кости и имплантатов биоморфного карбида кремния без признаков отторжения или его делимитации. Анализ результатов СЭМ показал, что имеет место адаптация костной ткани и реструктуризация кости в присутствии карбида кремния, прорастание ткани в поры и плотное прилегание к поверхности материала. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Поверхность
dc.subject Медико-биологические проблемы поверхности uk_UA
dc.title Nanocomposite based on SiC/Si: a new biomorphic material for maxillofacial surgery (experimental studies) uk_UA
dc.title.alternative Нанокомпозит на основі SiC / Si: новий біоморфний матеріал для щелепно-лицевої хірургії (експериментальне дослідження) uk_UA
dc.title.alternative Нанокомпозит на основе SiC / Si: новый биоморфный материал для челюстно-лицевой хирургии (экспериментальная исследования) uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 538; 544.616.314-77


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис