Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Карти розподілу молекулярного електростатичного потенціалу в дефектній вуглецевій нанотрубці типу (8,0): квантовохімічне дослідження

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Дацюк, А.М.
dc.contributor.author Теребінська, М.І.
dc.contributor.author Лобанов, В.В.
dc.date.accessioned 2019-02-18T13:57:02Z
dc.date.available 2019-02-18T13:57:02Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Карти розподілу молекулярного електростатичного потенціалу в дефектній вуглецевій нанотрубці типу (8,0): квантовохімічне дослідження / А.М. Дацюк, М.І. Теребінська, В.В. Лобанов // Поверхность. — 2015. — Вип. 7 (22). — С. 71-76. — Бібліогр.: 15 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 2617-5975
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/148484
dc.description.abstract Виходячи з хвильової функції, одержаної квантово-хімічними розрахунками властивостей вуглецевої нанотрубки типу (8,0) з дефектами вакансійного типу побудовано карти розподілу молекулярного електростатичного потенціалу (МЕСП) в площинах, що проходять через діаметр нанотрубки і перпендикулярно до нормалі проведеної через точковий дефект. Показано, що характер розподілу потенціалу є майже незмінний в усіх випадках розміщення вакансій: ззовні і всередині стінок вуглецевих нанотрубок наявні області від’ємних значень потенціалу, в той час як ділянки поблизу входу в нанотрубку характеризуються його позитивними значеннями. Розміщення дефектів поблизу порту вуглецевої нанотрубки (в першому гексагональному поясі) спричиняє значний (до 50%) ріст від’ємних значень МЕСП (від -20…-24 кДж/моль до -32…-34 кДж/моль) в середині ВНТ поблизу її порту. Такий вплив дефекту типу вакансії створює передумови для синтезу ВНТ з наперед заданими властивостями. uk_UA
dc.description.abstract Maps of the distribution of molecular electrostatic potential (MESP) in planes passing through the nanotube diameter and perpendicular to the normal drawn through the point defect were constructed based on the wave function, obtaining due to quantum-chemical calculations of properties carbon nanotube type (8.0) with defects of the vacancy type. It is shown that the distribution is nearly constant in all cases of placement vacancies: the outside and inside of walls of the carbon nanotubes are negative values, while the area near the entrance to the nanotube characterized by its positive values. Accommodation near port’s defects of carbon nanotubes (in the first hexagonal zone) causes considerable (50%) growth MESP negative values (-20 ... -24 kJ / mol to -32 ... -34 kJ / mol) in the middle of carbon nanotube nearby port. Such vacancy defects create conditions for the synthesis of carbon nanotubes with predetermined properties. uk_UA
dc.description.abstract Исходя из волновой функции, полученной квантово-химическими расчетами свойств углеродной нанотрубки типа (8,0) с дефектами вакансионного типа построены карты распределения молекулярного электростатического потенциала (МЭСП) в плоскостях, проходящих через диаметр нанотрубки и перпендикулярно к нормали проведенной через точечный дефект. Показано, что характер распределения потенциала почти неизменный во всех случаях размещения вакансий: снаружи и внутри стенок углеродных нанотрубок имеются области отрицательных значений потенциала, в то время как участки у входа в нанотрубку характеризуются его положительными значениями. Размещение дефектов вблизи порта углеродной нанотрубки (в первом гексагональной поясе) влечет значительный (до 50%) рост отрицательных значений МЭСП (от -20 ... -24 кДж/моль до -32 ... -34 кДж/моль) в середине УНТ вблизи ее порта. Такое влияние дефекта типа вакансии создает предпосылки для синтеза УНТ с заданными свойствами. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Поверхность
dc.subject Теория химического строения и реакционной способности поверхности. Моделирование процессов на поверхности uk_UA
dc.title Карти розподілу молекулярного електростатичного потенціалу в дефектній вуглецевій нанотрубці типу (8,0): квантовохімічне дослідження uk_UA
dc.title.alternative Maps of the distribution of molecular electrostatic potential in defective carbon nanotube (8.0): quantum-chemical investigation uk_UA
dc.title.alternative Карты распределения молекулярного электростатического потенциала в дефектной углеродной нанотрубке типа (8,0): квантовохимическое исследование uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 544.16:547.022.1


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис