Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Species-Related Differences in the Properties of Receptor-Operated TRPC4 Channels in Intestinal Myocytes of Rodents

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Dryn, D.O.
dc.contributor.author Gryshchenko, A.V.
dc.contributor.author Bolton, T.B.
dc.contributor.author Zhu, M.X.
dc.contributor.author Zholos, A.V.
dc.date.accessioned 2019-02-18T10:08:36Z
dc.date.available 2019-02-18T10:08:36Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Species-Related Differences in the Properties of Receptor-Operated TRPC4 Channels in Intestinal Myocytes of Rodents / D.O. Dryn, A.V. Gryshchenko, T.B. Bolton, M.X. Zhu, A.V. Zholos // Нейрофизиология. — 2016. — Т. 48, № 4. — С. 247-256. — Бібліогр.: 39 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 0028-2561
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/148325
dc.description.abstract TRPC4 proteins form receptor-operated cation channels that are activated in synergy by M₂ and M₃ acetylcholine (ACh) receptors coupled to Gq/11 and Gi/o proteins, respectively. These channels are widely expressed in the brain and smooth muscles where they perform a number of important functions, including control of GABA release from the dendrites and cholinergic excitation of smooth muscles. The biophysical properties of TRPC4 currents directly activated by GTPγS in mouse cells remain mostly unknown. We, thus, aimed to investigate these channels in mouse ileal myocytes where a prominent TRPC4-mediated cation current termed mICAT is observed, and to compare the behavior of this current with that of the better studied mICAT in guinea-pig myocytes. Although the respective cation current responses to carbachol (CCh) at –50 mV (i.e., at the value close to the normal resting potential in these cells) were highly similar, mICAT in the mouse lacked the permissive action of intracellular Ca2+ on channel opening. The slope factor of the muscarinic cation conductance, which is a defining property of voltage-dependent behavior, was identical in both species. There were differences in the potential at which the current peaked at negative potentials, but not in the maximal current densities. Major differences were found in the kinetics of mICAT voltage-dependent relaxations, which were much faster in the mouse. The above rodent species employ two different strategies for the open probability increase by activated G-proteins; the mean open time was shorter in the mouse compared to that in the guinea-pig (15.1 ± 5.2 msec, n = 8, vs. 80.0 ± ± 19.7 msec, n = 9; P < 0.01). Correspondingly, the instantaneous frequency of channel opening was much higher in the mouse (154.1 ± 18.8 sec⁻¹ vs. 70.2 ± 7.3 sec⁻¹ in the guinea-pig; P < 0.001). These functional differences are based on the differences found in the corresponding TRPC4 amino acid sequences of the two rodent species, which are mainly clustered in the cytosolic C-terminus of TRPC4 protein. Keywords: muscarinic receptors, receptor-o uk_UA
dc.description.abstract Протеїни TRPC4 формують рецепторкеровані катіонні канали, які активуються синергічною дією на M₂ - та M₃ - ацетилхолінові рецептори, відповідно пов’язані з Gq/11- та Gi/o-протеїнами. Ці канали широко експресовані в мозку та гладеньких м’язах, де вони виконують численні функції, в тому числі забезпечуючи контроль вивільнення ГАМК із дендритів та холінергічне збудження гладеньких м’язів. Біофізичні властивості струмів через TRPC4- канали, індукованих у клітинах миші прямою дією ГТФγS, залишаються великою мірою невідомими. Тому ми досліджували ці канали в міоцитах тонкого кишківника миші, в яких спостерігається значний катіонний струм, опосередкований TRPC4 та названий mICAT. Ми порівнювали властивості даного струму з властивостями краще вивченого mICAT у міоцитах морської свинки. Незважаючи на те що катіонні струми після аплікації карбахолу при потенціалі –50 мВ (тобто при значенні, близькому до нормального потенціалу спокою в цих клітинах) були дуже подібними, вплив внутрішньоклітинного кальцію на відкривання досліджуваних каналів під час відведення mICAT у миші був відсутнім. Швидкість зміни мускарінової катіонної провідності, котра є визначальним фактором щодо потенціалзалежної поведінки каналів, у двох згаданих видів гризунів була практично ідентичною. Спостерігалися помітні розбіжності значень негативних потенціалів, при яких струм досягав максимуму, але максимальні щільності струмів були подібними. Найбільші відмінності були виявлені в кінетиці потенціалзалежної релаксації mICAT, котра у миші була значно швидшою. У вказаних видів гризунів використовуються дві відмінні стратегії підвищення вірогідності відкритого стану досліджуваних каналів при активації G-протеїнів. Середнє значення часу відкритого стану у миші було значно меншим порівняно з відповідним показником у морської свинки (15.1 ± 5.2 мс, n = 8, vs 80.0 ± 19.7 мс, n = 9; P < 0.01). Відповідно, у миші миттєва частота відкривань каналів була значно вищою, ніж у морської свинки (154.1 ± 18.8 с⁻¹ vs 70.2 ± ± 7.3 с⁻¹; P < 0.001). Ці функціональні різниці розглядаються як наслідок структурних розбіжностей відповідних послідовностей амінокислотних залишків у білках TRPC4 двох вказаних видів гризунів. Дані розбіжності в основному сконцентровані в цитозольних C-закінченнях первинних послідовностей протеїнів TRPC4. uk_UA
dc.description.sponsorship This study was supported by the Wellcome Trust (grant 062926) and U.S. National Institutes of Health (grant DK081654). The authors would like to thank Dr. D. A. Vasilenko for helpful discussion of several important aspects of this work. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Нейрофизиология
dc.title Species-Related Differences in the Properties of Receptor-Operated TRPC4 Channels in Intestinal Myocytes of Rodents uk_UA
dc.title.alternative Видові розбіжності властивостей каналів TRPC4 в міоцитах кишківника гризунів uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 577.35+611.018.61.+547.857.7


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис