Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Melatonin Delays Brain Aging by Decreasing the Nitric Oxide Level

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Akbulut, K.G.
dc.contributor.author Guney, S.
dc.contributor.author Akgun, H.N.
dc.contributor.author Aktas, S.H.
dc.contributor.author Akbulut, H.
dc.contributor.author Cetin, F.
dc.date.accessioned 2019-02-16T21:09:59Z
dc.date.available 2019-02-16T21:09:59Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Melatonin Delays Brain Aging by Decreasing the Nitric Oxide Level / K.G. Akbulut, S. Guney, F. Cetin, H.N. Akgun, S.H. Aktas, H. Akbulut // Нейрофизиология. — 2013. — Т. 45, № 3. — С. 215-220. — Бібліогр.: 39 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 0028-2561
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/148095
dc.description.abstract Aging is believed to be a first-order risk factor for most neurodegenerative disorders. The neuronal cell loss that occurs with aging has been partly attributed to increased production of nitric oxide and high caspase activity. Melatonin (MLT) might have a role in the regulation of nitric oxide in the brain. We investigated the effects of MLT on the nitrite/nitrate levels and caspase-3 enzyme activity in the frontal cortex, temporal cortex, and hippocampus of young and aged rats. There was no significant difference between the nitrite levels in the frontal cortex and hippocampus of young and aged animals. In the temporal cortex of aged rats, the nitrite level, however, was significantly higher (P < 0.001). In the aged group, MLT significantly decreased these levels in the brain regions. Caspase-3 enzyme activity in the temporal and frontal cortices was significantly higher in aged rats when compared to the control group (P < 0.05). Melatonin did not cause significant changes in caspase-3 activity in any brain region of both young and aged rats. Thus, brain regions demonstrate different caspase-3 enzyme activities and nitrite levels in the aging process. Exogenous MLT administration might delay brain aging (by moderation of death of neurons and glia) via decreasing the nitrite level. uk_UA
dc.description.abstract В аспекті розвитку нейродегенеративних розладів старіння розглядається як фактор ризику першого порядку. Втрату нервових клітин, яка відбувається з віком, пов’язували, в усякому разі частково, зі збільшенням продукції оксиду азоту та високій активності каспаз. Мелатонін (МТ) може відігравати певну роль у регуляції рівня оксиду азоту в мозку. Ми досліджували впливи МТ на рівні нітритів/нитратів та ензиматичну активність каспази-3 у фронтальній і темпоральній корі та гіпокампі молодих і старих щурів. Істотних відмінностей між рівнями нітритів у фронтальній корі та гіпокампі молодих і старих тварин виявлено не було, проте цей рівень в темпоральній корі старих тварин був істотно вищим (P < 0.001). У групі старих щурів МТ істотно знижував рівні нітритів в структурах мозку. Активність каспази-3 у фронтальних і темпоральних зонах кори старих щурів була достовірно вище, ніж у контрольних тварин (P < 0.05). Мелатонін не викликав істотних змін активності каспази-3 у всіх досліджених структурах мозку як молодих, так і старих щурів. Отже, рівні активності каспази-3 та концентрації нітритів в різних структурах мозку в перебігу процесу старіння демонструють певну специфічність. Вплив екзогенного МТ, мабуть, затримує старіння мозку (зменшуючи інтенсивність загибелі нейронів і глії) за рахунок зниження рівнів нітриту uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Нейрофизиология
dc.title Melatonin Delays Brain Aging by Decreasing the Nitric Oxide Level uk_UA
dc.title.alternative Мелатонін затримує старіння мозку за рахунок зниження рівня оксиду азоту uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 591.139:612.7:543.272.3


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис