Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Тhe most probable mechanisms of material characteristics degradation due to accumulation of hydrogen and predicting the possible scenarios of maintain its resource

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Karpov, S.A.
dc.contributor.author Tolstolutskaya, G.D.
dc.contributor.author Voyevodin, V.N.
dc.date.accessioned 2019-02-15T17:42:31Z
dc.date.available 2019-02-15T17:42:31Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Тhe most probable mechanisms of material characteristics degradation due to accumulation of hydrogen and predicting the possible scenarios of maintain its resource / S.A. Karpov, G.D. Tolstolutskaya, V.N. Voyevodin // Вопросы атомной науки и техники. — 2018. — № 5. — С. 3-15. — Бібліогр.: 95 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 1562-6016
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/147673
dc.description.abstract The review considers the results of theoretical and experimental studies of hydrogen solubility, diffusion and permeation; the nature of hydrogen bonding with defects; critical levels of hydrogen accumulation, its distribution in the material bulk and mechanisms of interaction with the crystal. Changes of material structure in the presence of hydrogen are discussed, as well as the influence of external thermo-irradiation fields and the duration of annealing on these processes. Hydrogen localization and possible mechanisms of hydrogen-induced material destruction are analyzed. Recommendations for minimizing the negative effect of hydrogen and for preventing the reduction of operating characteristics of structural materials are considered. uk_UA
dc.description.abstract Розглядаються результати теоретичних і експериментальних досліджень розчинності, дифузії і проникності водню; характер зв'язку водню з дефектами; критичні рівні накопичення водню, його розподіл в об`ємі та механізми взаємодії з матеріалом. Обговорюються зміни структури матеріалу в присутності водню, а також вплив зовнішніх термічних і радіаційних полів і тривалості відпалу на ці процеси. Проаналізовано локалізацію водню в матеріалі та можливі механізми руйнування, викликаного воднем. Розглянуто рекомендації щодо мінімізації негативного впливу водню і запобігання зниженню експлуатаційних характеристик конструкційних матеріалів. uk_UA
dc.description.abstract Рассматриваются результаты теоретических и экспериментальных исследований растворимости, диффузии и проницаемости водорода; характер связи водорода с дефектами; критические уровни накопления водорода, его распределение по объему и механизмы взаимодействия с материалом. Обсуждаются изменения структуры материала в присутствии водорода, а также влияние внешних термических и радиационных полей и продолжительности отжига на эти процессы. Проанализированы местоположение водорода в материале и возможные механизмы разрушения, вызванного водородом. Рассмотрены рекомендации по минимизации отрицательного влияния водорода и предотвращению снижения эксплуатационных характеристик конструкционных материалов. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Вопросы атомной науки и техники
dc.subject Физика радиационных повреждений и явлений в твердых телах uk_UA
dc.title Тhe most probable mechanisms of material characteristics degradation due to accumulation of hydrogen and predicting the possible scenarios of maintain its resource uk_UA
dc.title.alternative Найбільш ймовірні механізми деградації характеристик матеріалів, викликані накопиченням водню, і прогнозування можливих сценаріїв збереження їх ресурсу uk_UA
dc.title.alternative Наиболее вероятные механизмы деградации характеристик материалов, вызванные накоплением водорода, и прогнозирование возможных сценариев сохранения их ресурса uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 669.017:539.16


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис