Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Сomparative analysis of acceleration of test electron bunch by train of bunches in the dielectrical waveguide and resonator filled with plasma

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Markov, P.I.
dc.contributor.author Onishchenko, I.N.
dc.contributor.author Sotnikov, G.V.
dc.date.accessioned 2019-02-14T07:35:43Z
dc.date.available 2019-02-14T07:35:43Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Сomparative analysis of acceleration of test electron bunch by train of bunches in the dielectrical waveguide and resonator filled with plasma / P.I. Markov, I.N. Onishchenko, G.V. Sotnikov // Вопросы атомной науки и техники. — 2018. — № 3. — С. 53-57. — Бібліогр.: 8 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 1562-6016
dc.identifier.other PACS: 41.75.Ht, 41.75.Lx, 41.75.Jv, 96.50.Pw, 533.9
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/147289
dc.description.abstract Results of numerical simulation of acceleration of test bunch by sequence of relativistic electron bunches in the dielectrical cylindric slowing-down structure filled with plasma for the cases opened and closed by the conductive grid of output end face of structure are provided. The entrance end face has been closed by the conductive grid. The initial sizes and energy of all bunches were identical. The distance between bunches of sequence is equal to the wavelength of electromagnetic field in the structure. The test bunch followed the last bunch of the sequence. Acceleration of test bunch at changing of number of drive bunches in a sequence was investigated. We have found out that at certain number of bunches in the resonator it is possible to obtain significantly greater acceleration, than in waveguide. uk_UA
dc.description.abstract Представлені результати чисельного моделювання прискорення тестового згустка послідовністю релятивістських електронних згустків у плазмово-діелектричній циліндричній сповільнюючiй структурі для випадків відкритого й закритого провідною сіткою вихідного торця структури. Вхідний торець був закритий провідною сіткою. Початкові розміри й енергія всіх згустків були однаковими. Відстань між згустками послідовності дорівнювала довжині хвилі електромагнітного поля в структурі. Тестовий згусток йшов за останнім згустком послідовності. Досліджувалося прискорення тестового згустку при зміні кількості згустків послідовності. Ми виявили, що для хвилеводу спостерігаються дві стадії: 1) лінійне зростання енергії прискореного тестового згустка зі збільшенням кількості згустків драйверної послідовності, за яким іде 2) практично незмінне значення енергії згустка при зміні кількості драйверних згустків. Для резонатора відзначені дві стадії лінійного зростання енергії й незмінного значення енергії тестового згустка зі збільшенням кількості згустків драйверної послідовності повторюються попарно кілька разів. При певній кількості згустків у резонаторі можна одержати суттєво більше прискорення, ніж у хвилеводі. uk_UA
dc.description.abstract Представлены результаты численного моделирования ускорения тестового сгустка последовательностью релятивистских электронных сгустков в плазменно-диэлектрической цилиндрической замедляющей структуре для случаев открытого и закрытого проводящей сеткой выходного торца структуры. Входной торец был закрыт проводящей сеткой. Начальные размеры и энергия всех сгустков были одинаковыми. Расстояние между сгустками последовательности равнялось длине волны электромагнитного поля в структуре. Тестовый сгусток следовал за последним сгустком последовательности. Исследовалось ускорение тестового сгустка при изменении количества сгустков последовательности. Мы обнаружили, что для волновода наблюдаются две стадии: 1) линейный рост энергии ускоренного тестового сгустка с увеличением количества сгустков драйверной последовательности, за которым следует 2) практически, неизменное значение энергии сгустка при изменении количества драйверных сгустков. Для резонатора отмеченные две стадии линейного роста энергии и постоянного значения энергии тестового сгустка с увеличением количества сгустков драйверной последовательности повторяются попарно несколько раз. При определённом количестве сгустков в резонаторе можно получить существенно большее ускорение, чем в волноводе. uk_UA
dc.description.sponsorship Work supported by NAS of Ukraine program “Perspective investigations on plasma physics, controlled thermonuclear fusion and plasma technologies”, project P-1/63-2017 “Wakefield acceleration of electrons in multi-zone dielectric and plasma-dielectric structures”. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Вопросы атомной науки и техники
dc.subject Новые и нестандартные ускорительные технологии uk_UA
dc.title Сomparative analysis of acceleration of test electron bunch by train of bunches in the dielectrical waveguide and resonator filled with plasma uk_UA
dc.title.alternative Порівняльний аналіз прискорення тестового електронного згустка послідовністю згустків у діелектричному хвилеводі та резонаторі, заповненому плазмою uk_UA
dc.title.alternative Сравнительный анализ ускорения тестового электронного сгустка последовательностью сгустков в диэлектрическом волноводе и резонаторе, заполненном плазмой uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис