Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Прояви пухлиноасоційованої анемії у мишей з карциномою легені Льюїс на фоні застосування протипухлинних вакцин

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Караман, О.М.
dc.contributor.author Федосова, Н.І.
dc.contributor.author Воєйкова, І.М.
dc.contributor.author Діденко, Г.В.
dc.contributor.author Сарнацька, В.В.
dc.contributor.author Юшко, Л.О.
dc.contributor.author Пясковська, О.М.
dc.contributor.author Потебня, Г.П.
dc.contributor.author Ніколаєв, В.Г.
dc.contributor.author Соляник, Г.І.
dc.date.accessioned 2019-01-20T08:58:40Z
dc.date.available 2019-01-20T08:58:40Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Прояви пухлиноасоційованої анемії у мишей з карциномою легені Льюїс на фоні застосування протипухлинних вакцин / О.М. Караман, Н.І. Федосова, І.М. Воєйкова, Г.В. Діденко, В.В. Сарнацька, Л.О. Юшко, О.М. Пясковська, Г.П. Потебня, В.Г. Ніколаєв, Г.І. Соляник // Онкологія. — 2016. — Т. 18, № 4. — С. 262-268. — Бібліогр.: 31 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1562-1774
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/145278
dc.description.abstract Вивчення механізмів формування паранеопластичного синдрому (ПнС) та пошук підходів до його корекції залишаються актуальними. Мета роботи: дослідити можливість корекції деяких проявів ПнС, зумовлених ростом високоангіогенної карциноми легені Льюїс, за допомогою протипухлинних вакцин (ПВ) на основі антигенів високо- (LLC/R9) або низькоангіогенного (LLC) штамів карциноми легені Льюїс, а також оцінити протипухлинні та імунологічні ефекти ПВ. Об’єкт і методи: дослідження проведено на мишахсамцях лінії С₅₇Bl/6 із перещепленою карциномою LLC/R9. ПВ виготовляли з клітин LLC (ПВ-LLC) або з LLC/R9 (ПВ-LLC/R9); як ад’ювант використовували білоквмісний метаболіт B. subtilis B-7025 70 кДа. Введення ПВ (4-разово підшкірно) розпочинали на 12-ту добу пухлинного росту. Оцінювали стандартні параметри пухлинного росту; на 33-тю добу визначали рівень метастатичного ураження легень та проводили імунологічне обстеження тварин (масові та клітинні параметри тимуса і селезінки, показники периферичної крові (за допомогою гематологічного аналізатора), цитотоксичну активність (ЦТА) в МТТ-тесті клітинних і гуморальних чинників неспецифічного та специфічного протипухлинного захисту). Результати: застосування обох ПВ підвищувало виживаність мишей з LLC/R9: на 30-ту добу пухлинного росту у групах вакцинованих тварин цей показник становив 100,0% проти 71,4% у контрольній. Достовірне зменшення кількості та об’єму метастазів (відповідно в 1,7 та 1,8 раза; p < 0,05) фіксували лише у групі «ПВ-LLC». Обидві вакцини не запобігали розвитку пухлиноасоційованої анемії та спленомегалії. Введення ПВ-LLC сприяло підвищенню ЦТА природних кілерних клітин (p < 0,05 порівняно зінтактним контролем); запобігало негативному впливу пухлини на характеристики тимуса, на специфічну ЦТА спленоцитів, а також ЦТА макрофагів у присутності сироватки крові. Висновки: одержані дані створюють передумови для розробки показань до використання ПВ з урахуванням проявів ПнС. uk_UA
dc.description.abstract The study of the mechanisms of paraneoplastic syndrome (PNS) formation and the search for the ways of its correction remains actual. Aim: to study possible correction of some PNS manifestations caused by the development of high angiogenic Lewis lung carcinoma using cancer vaccines (CaV) on the basis of high angiogenic (LLC/R9) or low angiogenic (LLC) strains of Lewis lung carcinoma, and also to assess antitumor and immunologic effects of CaV. Object and methods: the study was performed on male С₅₇Bl/6 mice with transplanted LLC/R9. CaV was prepared from LLC cells (CaV-LLC) or LLC/R9 cells (CaV-LLC/ R9); 70 kD protein-containing metabolite of B. subtilis B-7025 was used as an adjuvant. Administration of CaV (4 times, subcutaneously) has been started on the 12th day of tumor growth. Standard parameters of tumor growth were assessed; on the 33rd day the level of lung metastasis was assessed, and immunologic examination of the animals was performed (weight and cellular parameters of thymus and spleen, peripheral blood indexes (using hematologic analyzer), cytotoxic activity (CTA) of cellular and humoral elements of unspecific and specific antitumor immunity with the use of МТТ test). Results: the use of both CaV increased the survival of mice with LLC/R9: on the 30th day of tumor growth in the groups of vaccinated animals this index was equal to 100.0% versus 71.4% in the control group. Significant decrease of the quantity and volume of metastases (by 1.7-fold and 1.8-fold, respectively, p < 0.05) was registered just in «CaV-LLC» group. Both vaccines did not prevent the development of tumor-associated anemia and splenomegaly. Administration of Cav-LLC resulted in the increase of CTA of natural killer cells (p < 0.05 compared with intact control); prevented negative influence of the tumor on characteristics of thymus, specific CTA of splenocytes, and CTA of macrophages in the presence of blood serum. Conclusions: the obtained results create a background for the development of the indications for CaV usage with consideration of PNS manifestations. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Онкологія
dc.subject Оригинальные исследования uk_UA
dc.title Прояви пухлиноасоційованої анемії у мишей з карциномою легені Льюїс на фоні застосування протипухлинних вакцин uk_UA
dc.title.alternative Manifestations of tumorassociated anemia in mice with Lewis lung carcinoma at the background of use of cancer vaccines uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис