Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Increase of efficiency of soil remediation near stores of radioactive wastes

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Shapar, A.G.
dc.contributor.author Tyapkin, O.K.
dc.contributor.author Yemets, M.A.
dc.date.accessioned 2010-12-22T18:50:20Z
dc.date.available 2010-12-22T18:50:20Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.citation Increase of efficiency of soil remediation near stores of radioactive wastes / A.G. Shapar, O.K. Tyapkin, M.A.Yemets // Екологія і природокористування. — 2008. — Вип. 11. — С. 103-109. — Бібліогр.: 6 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn XXXX-0010
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/14411
dc.description.abstract Однієї з основ сталого розвитку України є сучасний ядерно-паливний цикл (комплекс). Але цей комплекс має великий потенціал забруднення ресурсів ґрунту. Ця проблема в Україні може бути вирішена тільки на основі Європейських стандартів за допомогою широкого впровадження сучасних процедур очищення ґрунту від радіоактивного забруднення (накопиченого протягом півстоліття функціонування ядерної промисловості колишнього Радянського Союзу). CLEANSOIL - проста і фінансово ефективна сучасна технологія, що дозволяє in-situ витяг небезпечних речовин із ґрунту на досить великих площах забрудненої землі з мінімальними порушеннями поверхні. Потреба ефективних методів виявлення й оцінки такого забруднення навколишнього середовища об'єктами ядерно-паливного циклу визначила спеціальний комплекс радіологічних досліджень (потужність експозиційної дози γ-випромінювання, питома активність ґрунту і рослинності) як цінний, не агресивний до навколишнього середовища і дешевий інструмент. uk_UA
dc.description.abstract Одной из основ устойчивого развития Украины является современный ядерно- топливный цикл (комплекс). Но этот комплекс имеет большой потенциал загрязнения ресурсов почвы. Эта проблема в Украине может быть решена только на основе Европейских стандартов посредством широкого внедрения современных процедур очистки почвы от радиоактивного загрязнения (накопленного в течение полстолетия функционирования ядерной промышленности бывшего Советского Союза). CLEANSOIL - простая и финансово-эффективная современная технология, которая позволяет in-situ извлечение опасных веществ из почвы на достаточно больших площадях загрязненной земли с минимальными нарушениями поверхности. Потребность эффективных методов обнаружения и оценки такого загрязнения окружающей среды объектами ядерно- топливного цикла определила специальный комплекс радиологических исследований (мощность экспозиционной дозы γ-излучения, удельная активность почвы и растительности) как ценный, не агрессивный к окружающей среде и дешевый инструмент. uk_UA
dc.description.abstract One of bases of the sustainable development of Ukraine is the modern nuclear fuel cycle (complex). But the complex has great potential of pollution in soil resources. The problem in Ukraine can be resolved only on the basis of the European standards by means of wide intrusion of modern procedures of clearing of soil from radioactive pollution (collected during half-century functioning of the nuclear industry of the former Soviet Union). CLEANSOIL is a very simple and costefficient modern technology to enable in-situ treatment of hazardous substances in soil, especially targeted for large areas of polluted land and causing minimum site disturbance. The need of viable methods of detecting and evaluating such environmental contamination by objects of nuclear fuel cycle has made the special complex of radiological researches (capacity an exposition doze of γ- radiation, specific activity of soil and vegetation) to be valuable tools, thanks to their non invasive characteristics and low cost investigation. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Інститут проблем природокористування та екології НАН України uk_UA
dc.subject Еколого-орієнтовані та ресурсозберігаючі технології, поводження з відходами uk_UA
dc.title Increase of efficiency of soil remediation near stores of radioactive wastes uk_UA
dc.title.alternative Підвищення ефективності відновлення ґрунту біля сховищ радіоактивних відходів uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 504.53.052:628.5:631.453


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис