Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Гематологічні ефекти похідного малеіміду на тлі активації еритропоезу, індукованого хлоридом кобальту

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Бєлінська, І.В.
dc.contributor.author Дзержинський, М.Е.
dc.contributor.author Рибальченко, Т.В.
dc.contributor.author Линчак, О.В.
dc.date.accessioned 2018-08-08T18:00:55Z
dc.date.available 2018-08-08T18:00:55Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Гематологічні ефекти похідного малеіміду на тлі активації еритропоезу, індукованого хлоридом кобальту / І.В. Бєлінська, М.Е. Дзержинський, Т.В. Рибальченко, О.В. Линчак // Доповіді Національної академії наук України. — 2018. — № 6. — С. 105-112. — Бібліогр.: 15 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1025-6415
dc.identifier.other DOI: doi.org/10.15407/dopovidi2018.06.105
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/141184
dc.description.abstract Досліджено вплив похідного малеіміду МІ-1 (1-(4-Cl-бензил)-3-Cl-4-(CF₃-феніламіно)-1Н-пірол-2,5-діон) з протипухлинними властивостями на морфофункціональний стан клітин крові на тлі активації еритропоезу, індукованого СоCl₂. Встановлено, що МІ-1 у дозі 5 мг/кг (1/100 ЛД₅₀) активує еритропоез, що підтверджується збільшенням кількості еритроцитів без змін їх об’єму та вмісту і концентрації в них гемоглобіну, зростанням гематокриту і концентрації гемоглобіну в крові. У разі спільної дії МІ-1 і СоCl₂ стимуляція еритропоезу посилюється. МІ-1 не змінює кількості тромбоцитів у крові, але зумовлює незначне зменшення вмісту лейкоцитів за рахунок нейтрофільних гранулоцитів, моноцитів і лімфоцитів порівняно з контролем, що свідчить про пригнічення лейкопоезу. Отже, стимулюючий вплив МІ-1 на еритропоез і низька гематотоксичність даної сполуки свідчить про її переваги порівняно з традиційними протипухлинними засобами. uk_UA
dc.description.abstract Исследовано влияние производного малеимида МI-1 (1-(4-Cl-бензил)-3-Cl-4-(CF₃-фениламино)-1Н- пиррол-2,5-дион) с противоопухолевой активностью на морфофункциональное состояние клеток крови при активации эритропоэза, индуцированного СоCl₂. Показано, что МI-1 в дозе 5 мг/кг (1/100 ЛД₅₀) активирует эритропоэз, что подтверждается увеличением количества эритроцитов, повышением гематокрита и концентрации гемоглобина в крови. При совместном действии МI-1 и СоCl₂ стимуляция эритропоэза усиливается. МI-1 не влияет на количество тромбоцитов в крови, но незначительно уменьшает количество лейкоцитов за счет нейтрофильных гранулоцитов, моноцитов и лимфоцитов, что свидетельствует об угнетении лейкопоэза. Таким образом, стимулирующее влияние МI-1 на эритропоэз и низкая гематотоксичность данного соединения свидетельствует о его преимуществе в сравнении с традиционными противоопухолевыми средствами. uk_UA
dc.description.abstract The effect of the protein kinase inhibitor maleimide derivative (MI-1, 1-(4-Cl-benzyl)-3-Cl-4-(CF₃-pheny lamino)- 1Hpyrrole-2,5-dione) with antitumor activity on the condition of blood cells during the activation of erythropoiesis induced by cobalt chloride has been studied. It is shown that MI-1 in a dose of 5 mg/kg (1/100 LD₅₀) activates erythropoiesis, which is confirmed by an increase in the number of red blood cells, hematocrit, and the hemoglobin concentration in blood. With the combined action of MI-1 and СоCl₂, the erythropoiesis stimulation is enhanced. MI-1 does not change the number of platelets in blood, but it slightly reduces the number of leukocytes due to neutrophilic granulocytes, monocytes, and lymphocytes, which testifies to the suppression of leukopoiesis. Thus, the stimulating effect of MI-1 on erythropoiesis and the low hematotoxicity of this compound indicate its superiority in comparison with traditional antitumor agents. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Видавничий дім "Академперіодика" НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Доповіді НАН України
dc.subject Біологія uk_UA
dc.title Гематологічні ефекти похідного малеіміду на тлі активації еритропоезу, індукованого хлоридом кобальту uk_UA
dc.title.alternative Гематологические эффекты производного малеимида при активации эритропоэза, индуцированного хлоридом кобальта uk_UA
dc.title.alternative Hematological effect of the maleimide derivative during the activation of erythropoiesis induced by cobalt chloride uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 577.151.6+612.111.11+616.155.1-3+616.155.153


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис