Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Зв'язок радонових та геомагнітних аномалій території України

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Орлюк, М.І.
dc.contributor.author Марченко, А.В.
dc.contributor.author Яцевський, П.І.
dc.date.accessioned 2018-08-06T15:43:07Z
dc.date.available 2018-08-06T15:43:07Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Зв'язок радонових та геомагнітних аномалій території України / М.І. Орлюк, А.В. Марченко, П.І. Яцевський // Доповіді Національної академії наук України. — 2018. — № 5. — С. 60-66. — Бібліогр.: 14 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1025-6415
dc.identifier.other DOI: doi.org/10.15407/dopovidi2018.05.060
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/141163
dc.description.abstract Виявлення та оцінка областей концентрації радону є актуальною задачею при вивченні екологічної безпеки території для проживання людей. Показано, що радонові аномалії продукуються радіоактивними елементами торієм і ураном, які концентруються в радіоактивних мінералах. За результатами якісного аналізу виявлено кореляцію радонових та уранових аномалій з від’ємними магнітними аномаліями регіонального та локального класів і з розломами північно-західного та широтного простягання. Запропоновано фізико-мінералогічне та тектонічне обґрунтування такого зв’язку. Він зумовлений насамперед закономірним зменшенням концентрації феромагнітних мінералів та збільшенням радіоактивних мінералів у ряду зміни кислотності порід: ультраосновні — основні — середні — кислі. Відповідно, опосередковано основними джерелами радонових аномалій є гранітоїди та альбітити, які характеризуються мінімальними величинами намагніченості. Отже, слабка намагніченість та підвищений вміст радіоактивних мінералів у цих породах у поєднанні з глибинними розломами та зонами тріщинуватості в загальних рисах пояснюють зв’язок радонових і магнітних аномалій. uk_UA
dc.description.abstract Выявление и оценка областей концентрации радона является актуальной задачей при изучении экологической безопасности территории для проживания людей. Показано, что радоновые аномалии продуцируются радиоактивными элементами торием и ураном, которые концентрируются в радиоактивных минералах. По результатам качественного анализа выявлена корреляция радоновых и урановых аномалий с отрицательными магнитными аномалиями регионального и локального классов и с разломами северо-западного и широтного простирания. Предложено физико-минералогическое и тектоническое обоснование такой связи. Она обусловлена прежде всего закономерным уменьшением концентрации ферромагнитных минералов и увеличением радиоактивных минералов в ряду изменения кислотности пород: ультраосновные — основные — средние — кислые. Соответственно, основными источниками радоновых аномалий являются гранитоиды и альбититы, которые характеризуются минимальными величинами намагниченности. Следовательно, слабая намагниченность и повышенное содержание радиоактивных минералов в этих породах в сочетании с глубинными разломами и зонами трещиноватости в общих чертах объясняют связь радоновых и магнитных аномалий. uk_UA
dc.description.abstract The appearance and estimation of the radon concentration areas are an urgent task in the study of the environmental safety for the people living. According to the research, radon anomalies are caused by radioactive elements thorium and uranium, which are concentrated in radioactive minerals. In this work, based on the qualitative analysis, the correlation of radon and uranium anomalies with negative magnetic anomalies of regional and local classes and with faults of northwestern and latitudinal directions is revealed. A physicomineralogical tectonic basis for such a connection is proposed. It is caused, first of all, by a regular decrease in the concentration of ferromagnetic minerals and by an increase in radioactive minerals in the series of changes in the acidity of rocks: ultrabasic —basic—medium—acidic. Therefore, indirectly, the main sources of radon anomalies are granitoids and albitites, which are characterized by the minimum values of magnetization. Thus, a weak magnetization and an increased content of radioactive minerals in these rocks in conjunction with deep faults and zones of cracking explain, in general terms, the relationship of radon and magnetic anomalies. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Видавничий дім "Академперіодика" НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Доповіді НАН України
dc.subject Науки про Землю uk_UA
dc.title Зв'язок радонових та геомагнітних аномалій території України uk_UA
dc.title.alternative Связь радоновых и геомагнитных аномалий территории Украины uk_UA
dc.title.alternative Correlation of radon and geomagnetic anomalies of the territory of Ukraine uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 550.38+551.521


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис