Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Іонізація телуру в газовій фазі електронами

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Шпеник, О.Б.
dc.contributor.author Завілопуло, А.М.
dc.contributor.author Пилипчинець, О.В.
dc.date.accessioned 2018-08-06T15:42:45Z
dc.date.available 2018-08-06T15:42:45Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Іонізація телуру в газовій фазі електронами / О.Б. Шпеник, А.М. Завілопуло, О.В. Пилипчинець // Доповіді Національної академії наук України. — 2018. — № 5. — С. 44-52. — Бібліогр.: 15 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1025-6415
dc.identifier.other DOI: doi.org/10.15407/dopovidi2018.05.044
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/141161
dc.description.abstract Методом мас-спектрометрії з використанням методики пучків, що перетинаються, досліджено процеси іонізації телуру в газовій фазі електронним ударом. Вивчено мас-спектр телуру в дiапазонi масових чисел 50—350 Да при різних енергіях іонізуючих електронів від 6 до 70 еВ та в інтервалі температур 400—600 К. Мас-спектр складається з трьох груп піків, які відповідають атомарним Te⁺, молекулярним Te₂⁺ та двозарядним Tе²⁺ іонам телуру. Показано, що співвідношення інтенсивності ізотопних піків до основного зберігається як для атомарних, так і для молекулярних іонів. Знайдено, що в газовій фазі при температурах експерименту переважають двоатомнi молекули телуру. Досліджено функції іонізації iонiв Te⁺, Te₂⁺ та Te²⁺ методом найменших квадратів та за пороговими ділянками кривих визначено значення енергій появи і іонізації молекулярних та атомарних іонів телуру. Вперше в мас-спектрі телуру знайдено двозарядний іон Te²⁺, для якого отримана енергетична залежність іонізації електронним ударом і визначена енергія іонізації, що дорівнює Е = 20,6 ± 0,25 еВ. uk_UA
dc.description.abstract Методом масс-спектрометрии с использованием методики пересекающихся пучков исследованы процессы ионизации теллура в газовой фазе электронным ударом. Изучен масс-спектр теллура в диапазоне массовых чисел 50—350 Да при различных энергиях ионизирующих электронов от 6 до 70 эВ и в интервале температур 400—600 К. Масс-спектр состоит из трёх групп пиков, соответствующих атомарным Te⁺, молекулярным Te₂⁺ и двухзарядным Tе²⁺ ионам теллура. Показано, что отношение интенсивности изотопных пиков к основному сохраняется как для атомарных, так и для молекулярных ионов. Найдено, что в газовой фазе при температурах эксперимента преобладают двухатомные молекулы теллура. Исследованы функции ионизации ионов Te⁺, Te₂⁺ и Te²⁺ и методом наименьших квадратов по пороговым участкам кривых определены значения энергий появления и ионизации молекулярных и атомарных ионов теллура. Впервые в масс-спектре теллура найдено двухзарядный ион Te²⁺, для которого получена энергетическая зависимость ионизации электронным ударом и определена энергия ионизации, равная Е = 20,6 ± 0,25 эВ. uk_UA
dc.description.abstract The processes of ionization of tellurium in the gas phase by the electron impact have been studied by mass spectrometry, by using the technique of intersecting beams. The mass spectra of tellurium are studied in the range of mass numbers 50—350 Da at various energies of ionizing electrons from 6 to 70 eV and in the temperature range 400—600 K. The mass spectrum consists of three groups of peaks corresponding to atomic Te⁺, molecular Te₂⁺, and doubly charged Te²⁺ ions. It is shown that the ratio of the intensity of isotope peaks to the main one is conserved for both atomic and molecular ions. It is found that diatomic tellurium molecules prevail in the gas phase at experimental temperatures. The ionization functions of Te⁺, Te₂⁺, and Te²⁺ ions and the energies of appearance and ionization of molecular and atomic tellurium ions are determined by the method of least squares over the threshold sections of the curves. For the first time in the mass spectra of tellurium, a doubly charged Te²⁺ ion is found, for which the energy dependence of the ionization by the electron impact is obtained, and the ionization energy E = 20.6 ± 0.25 eV is determined. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Видавничий дім "Академперіодика" НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Доповіді НАН України
dc.subject Фізика uk_UA
dc.title Іонізація телуру в газовій фазі електронами uk_UA
dc.title.alternative Ионизация теллура в газовой фазе электронами uk_UA
dc.title.alternative Electron impact ionization of tellurium in the gas phase uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 539.188;537.186


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис