Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Дослідження рівня задоволеності працею персоналу промислових підприємств України

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Гітіс, Т.П.
dc.contributor.author Гітіс, В.Б.
dc.contributor.author Діденко, Д.П.
dc.date.accessioned 2018-07-18T15:16:15Z
dc.date.available 2018-07-18T15:16:15Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Дослідження рівня задоволеності працею персоналу промислових підприємств України / Т.П. Гітіс, В.Б. Гітіс, Д.П. Діденко // Економічний вісник Донбасу. — 2018. — № 2 (52). — С. 206-211. — Бібліогр.: 11 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1817-3772
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/140922
dc.description.abstract У статті визначено задоволеність працею як одну з основних якісних характеристик робочої сили, що в сучасних умовах господарювання вважається основним ресурсом кожного підприємства. Оцінка задоволеності працею особливо актуальна для підприємств промисловості, оскільки на них задіяна більшість зайнятих серед усіх видів економічної діяльності. Досліджено рівень задоволеності працею персоналу промислових підприємств України впродовж 2014-2017 рр. Проаналізовано динаміку кількості зайнятого населення України віком 15–70 років та облікової кількості штатних працівників у промисловості, виявлено основні тенденції руху кадрів (зокрема з приводу плинності). Розглянуто динаміку кількості працівників промисловості, які перебували в умовах вимушеної неповної зайнятості. Виконано порівняльний аналіз динаміки середньомісячної заробітної плати по Україні та в промисловості, а також заборгованості із виплати заробітної плати. У ході дослідження виявлено негативні тенденції: кількість населення, що працює у промисловості поступово скорочується, зростає прагнення працівників промислових підприємств змінити вид діяльності; більшість звільнень відбувається з приводу плинності кадрів; зростає кількість робітників, що знаходились у відпустках без збереження заробітної плати, та переведених з економічних причин на неповний робочий день (тиждень); рівень заробітної плати у промисловості недостатній для забезпечення стабільності кадрів, відновлення та нарощування трудового потенціалу промислових підприємств; збільшення сум невиплаченої заробітної плати негативно впливає на забезпечення персоналом промислових підприємств. У цілому, виявлено зниження рівня зацікавленості працею персоналу промисловості впродовж 2014-2017 рр. та відсутність дієвих чинників, які б сприяли його підвищенню. uk_UA
dc.description.abstract В статье удовлетворенность трудом рассматривается как одна из основных качественных характеристик рабочей силы, которая в современных условиях хозяйствования считается основным ресурсом любого предприятия. Оценка удовлетворенности трудом особенно актуальна для предприятий промышленности, поскольку на них задействовано большинство занятых среди всех видов экономической деятельности. Исследован уровень удовлетворенности трудом персонала промышленных предприятий Украины в течение 2014-2017 гг. Проанализирована динамика количества занятого населения Украины в возрасте 15-70 лет и списочной численности штатных работников в промышленности, выявлены основные тенденции движения кадров (в частности по причинам текучести). Рассмотрена динамика численности работников промышленности, находящихся в условиях вынужденной неполной занятости. Выполнен сравнительный анализ динамики среднемесячной заработной платы по Украине и по промышленности, а также задолженности по выплате заработной платы. В ходе исследования выявлены негативные тенденции: количество населения, занятого в промышленности, постепенно сокращается; растет стремление работников промышленных предприятий изменить вид деятельности; большинство увольнений происходит по причинам текучести кадров; растет количество работников, находящихся в отпусках без сохранения заработной платы, переведенных по экономическим причинам на неполный рабочий день (неделю); уровень заработной платы в промышленности недостаточен для обеспечения стабильности кадров, восстановления и наращивания трудового потенциала промышленных предприятий; увеличение сумм невыплаченной заработной платы негативно влияет на обеспечение персоналом промышленных предприятий. В целом, выявлено снижение уровня удовлетворённости трудом персонала промышленных предприятий в течение 2014-2017 гг. и отсутствие действенных факторов, которые бы способствовали его повышению. uk_UA
dc.description.abstract The article considers job satisfaction as one of the main quality characteristics of the labor force, which in modern conditions of management is considered the main resource of any enterprise. Job satisfaction assessment is particularly relevant for industrial enterprises, as it involves the majority of employed among all economic activities. The level of satisfaction with the work of the personnel of industrial enterprises of Ukraine during 2014-2017 is studied. The dynamics of the number of employed people in Ukraine aged 15-70 years and the number of employees in the industry are analyzed, the main trends in the movement of personnel are revealed (in particular, for reasons of fluidity). The dynamics of the number of industrial personnel in forced underemployment is considered. A comparative analysis of the dynamics of the average monthly wage in Ukraine and industry, as well as arrears of payment of wages. The study revealed negative trends: the number of people employed in the industry is gradually decreasing; the desire of industrial personnel to change the type of activity is growing; most layoffs occur due to for reasons of fluidity; the number of employees on vacation is growing without salary preservation, transferred for economic reasons to part-time work (week); the level of wages in industry is insufficient to ensure the stability of personnel, recovery and capacity-building of industrial enterprises; the increase of the amount of unpaid wages has a negative impact on the formation of personnel of industrial enterprises. In general, there was a decrease in the level of satisfaction with the work of the personnel of industrial enterprises during 2014-2017 and the lack of effective factors that would contribute to its increase. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Економічний вісник Донбасу
dc.subject Менеджмент персоналу uk_UA
dc.title Дослідження рівня задоволеності працею персоналу промислових підприємств України uk_UA
dc.title.alternative Исследование уровня удовлетворенности трудом персонала промышленных предприятий Украины uk_UA
dc.title.alternative Research of the level of satisfaction with the work of the personnel of industrial enterprises of Ukraine uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 331.101.32:338.45(477)


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис