Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Особливості дії інфляції та її вплив на економіку України

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Ареф'єва, О.В.
dc.contributor.author Пілецька, С.Т.
dc.contributor.author Мягких, І.М.
dc.date.accessioned 2018-07-17T19:27:31Z
dc.date.available 2018-07-17T19:27:31Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Особливості дії інфляції та її вплив на економіку України / О.В. Ареф'єва, С.Т. Пілецька, І.М. Мягких // Економічний вісник Донбасу. — 2018. — № 2 (52). — С. 95-101. — Бібліогр.: 14 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1817-3772
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/140914
dc.description.abstract У статті узагальнено й обґрунтовано особливості наукових напрямів і шкіл щодо визначення сутності інфляції, причин і наслідків її дії на відповідних періодах розвитку економіки країн. Запропоновано модель впливу інфляції на рівень національної економіки, у якій органічно поєднуються чинники впливу на макро- і мікрорівнях, наслідки, які можуть виникнути при невчасному впливі на них. На макрорівні виділено також зміну напруженості в суспільстві, яка обумовлена зростанням (зниженням) дефіциту бюджету, можливість здійснення середньо- та довгострокового планування, а також рівень довіри до політики уряду, що відображають причини інфляції в країні. uk_UA
dc.description.abstract В статье обобщены и обоснованы особенности научных направлений и школ относительно определения сущности инфляции, причин и последствий ее действия на соответствующих периодах развития экономики стран. Предложена модель влияния инфляции на уровень национальной экономики, в которой органично сочетаются факторы влияния на макро- и микроуровнях, следствия, которые могут возникнуть при несвоевременном влиянии на них. На макроуровне выделены также изменения напряженности в обществе, которые обусловлены ростом (снижением) дефицита бюджета, возможность осуществления средне- и долгосрочного планирования, а также уровень доверия к политике правительства, которые отображают причины инфляции в стране. uk_UA
dc.description.abstract The article generalizes and substantiates the peculiarities of scientific directions and schools regarding the definition of the essence of inflation, the causes and consequences of its action at the relevant periods of development of the economies of countries. A model of the influence of inflation on the level of the national economy is proposed, in which the factors of influence on macro- and micro- levels are organically combined, the consequences that may arise from untimely influence on them. At the macro level, there are also changes in the tension in the society that are due to the growth (decrease) in the budget deficit, the possibility of implementing medium-long-term planning, and the level of confidence in government policy that reflect the causes of inflation in the country. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Економічний вісник Донбасу
dc.subject Фінанси uk_UA
dc.title Особливості дії інфляції та її вплив на економіку України uk_UA
dc.title.alternative Особенности действия инфляции и ее влияние на экономику Украины uk_UA
dc.title.alternative Features of the effect of inflation and its impact on the economy of Ukraine uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 336.378.12:338.2(477)


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис