Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Удосконалення управління матеріальними потоками на вугільному підприємстві

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Залознова, Ю.С.
dc.contributor.author Трушкіна, Н.В.
dc.date.accessioned 2018-06-21T12:41:28Z
dc.date.available 2018-06-21T12:41:28Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Удосконалення управління матеріальними потоками на вугільному підприємстві / Ю.С. Залознова, Н.В. Трушкіна // Вісник економічної науки України. — 2018. — № 1 (34). — С. 36-41. — Бібліогр.: 25 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1729-7206
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/139859
dc.description.abstract Метою статті є розробка пропозицій щодо вдосконалення управління матеріальними потоками на вугільному підприємстві, виходячи з особливостей його функціонування. У статті уточнено зміст поняття «матеріальний потік на промисловому підприємстві». Це визначення є достатньо комплексним і відображає безперервний рух сукупності необхідних видів ресурсів на промисловому підприємстві при послідовному здійсненні всього переліку процесів логістичної діяльності. У результаті дослідження виявлено особливості матеріальних потоків на вугільному підприємстві та їх взаємозв’язок. Побудовано схему руху матеріальних потоків на вугільному підприємстві. Розкрито зміст терміна «управління матеріальними потоками на вугільному підприємстві». Наведено комплекс функцій і завдань управління матеріальними потоками на вугільному підприємстві. Визначено напрями вдосконалення управління матеріальними потоками на вугільних підприємствах та складові ефекту від їх реалізації. uk_UA
dc.description.abstract Целью статьи является разработка предложений по совершенствованию управления материальными потоками на угольном предприятии, исходя из особенностей его функционирования. В статье уточнено содержание понятия «материальный поток на промышленном предприятии». Это определение является достаточно комплексным и отражает непрерывное движение совокупности необходимых видов ресурсов на промышленном предприятии при последовательном осуществлении всего перечня процессов логистической деятельности. В результате исследования выявлены особенности материальных потоков на угольном предприятии и их взаимосвязь. Построена схема движения материальных потоков на угольном предприятии. Раскрыто содержание термина «управление материальными потоками на угольном предприятии». Приведен комплекс функций и задач управления материальными потоками на угольном предприятии. Определены направления совершенствования управления материальными потоками на угольных предприятиях и составляющие эффекта от их реализации. uk_UA
dc.description.abstract The purpose of the article is to develop proposals for improving the management of material flows in the coal enterprise, based on the peculiarities of its functioning. The article clarifies the meaning of the concept of «material flow at an industrial enterprise». This definition is sufficiently complex and reflects the continuous movement of a combination of necessary types of resources at an industrial enterprise with the consistent implementation of the entire list of processes of logistics. As a result of the study, the peculiarities of material flows in the coal enterprise and their interrelation were revealed. The scheme of movement of material flows at the coal enterprise was constructed. The content of the term «management of material flows at a coal enterprise» is disclosed. The complex of functions and tasks of management of material flows at the coal enterprise is given. The directions of improvement of management of material flows at coal enterprises and components of the effect of their implementation are determined. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Вісник економічної науки України
dc.subject Наукові статті uk_UA
dc.title Удосконалення управління матеріальними потоками на вугільному підприємстві uk_UA
dc.title.alternative Совершенствование управления материальными потоками на угольном предприятии uk_UA
dc.title.alternative Improvement of Management of Material Flows at the Coal Enterprise uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис