Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Research of factors impeding professional development of the personnel of domestic enterprises

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Gitis, T.
dc.contributor.author Klimenko, S.
dc.date.accessioned 2018-03-08T17:40:11Z
dc.date.available 2018-03-08T17:40:11Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Research of factors impeding professional development of the personnel of domestic enterprises / T. Gitis, S. Klimenko // Економічний вісник Донбасу. — 2017. — № 4 (50). — С. 185-189. — Бібліогр.: 14 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 1817-3772
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/130941
dc.description.abstract Justified the urgency of the problems of professional development of personnel of enterprises. Presented the statistical data that enable to evaluate the level of professional development staff in Ukraine and in developed countries. Investigated the basic tendencies and problems of professional development of employees of domestic enterprises: the lack of sufficient funds for the organization and implementation of professional training of the staff; the economic benefits of hiring highly skilled workers from the outside; the risk of losing money to the professional training of the personnel, due to the «fluidity» of frames; lack of employee interest in professional development; there is no possibility to achieve the expected productivity from trained workers. Problems of professional development of staff due primarily to the undervaluation of the importance of staff and level of professionalism in sustainable and economic development of domestic enterprises. uk_UA
dc.description.abstract Обґрунтовано актуальність проблеми професійного розвитку персоналу підприємств. Наведено статистичні дані, що дозволяють оцінити рівень професійного розвитку персоналу в Україні та економічно розвинутих країнах. Досліджено основні тенденції та проблеми професійного розвитку працівників вітчизняних підприємств: відсутність необхідних коштів на організацію професійного навчання персоналу; економічні переваги прийняття на роботу висококваліфікованих працівників зі сторони; ризик втратити кошти, що спрямовані на професійне навчання персоналу в результаті плинності кадрів; недостатня зацікавленість працівників у професійному розвитку; неможливість досягти очікуваної ефективності праці від навчених працівників. Проблеми професійного розвитку персоналу обумовлені, в першу чергу, зниженням значущості персоналу та рівня його професіоналізму у забезпеченні сталого господарського та економічного розвитку вітчизняних підприємств. uk_UA
dc.description.abstract Обоснована актуальность проблемы профессионального развития персонала предприятий. Приведены статистические данные, позволяющие оценить уровень профессионального развития персонала в Украине и экономически развитых странах. Исследованы основные тенденции и проблемы профессионального развития работников отечественных предприятий: отсутствие необходимых средств на организацию профессионального обучения персонала; экономические преимущества принятия на работу высококвалифицированных работников со стороны; риск потерять средства, направленные на профессиональное обучение персонала в результате текучести кадров; недостаточная заинтересованность работников в профессиональном развитии; невозможность добиться ожидаемой эффективности труда от обученных работников. Проблемы профессионального развития персонала обусловлены, в первую очередь, снижением значимости персонала и уровня его профессионализма в обеспечении устойчивого хозяйственного и экономического развития отечественных предприятий. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Економічний вісник Донбасу
dc.subject Management of Labour and Safety uk_UA
dc.title Research of factors impeding professional development of the personnel of domestic enterprises uk_UA
dc.title.alternative Дослідження факторів, що стримують професійний розвиток персоналу вітчизняних підприємств uk_UA
dc.title.alternative Исследование факторов, препятствующих профессиональному развитию персонала отечественных предприятий uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 331.101.3:331.108:658


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис