Показати простий запис статті

dc.contributor.author Ivanova, Z.
dc.date.accessioned 2018-03-08T17:34:40Z
dc.date.available 2018-03-08T17:34:40Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Management of the counterparty risk of an industrial enterprise / Z. Ivanova // Економічний вісник Донбасу. — 2017. — № 4 (50). — С. 158-164. — Бібліогр.: 8 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 1817-3772
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/130936
dc.description.abstract The modern industrial enterprise has extremely complicated economic relationships with its counterparties. The insecure and dynamic relationships and interrelations, on the one hand, and the multifaceted company mission and goals, on the other hand, undoubtedly generate the manifestation of the counterparty risk. This is a risk that can significantly influence the state and performance of an industrial structure, its competitiveness and market efficiency. The ability of the enterprise to develop and apply an adequate and reliable method of counterparty risk management becomes a vital factor for its normal functioning and future development. The purpose of this article is to pinpoint some of the specific peculiarities of the counterparty risk and to justify the opportunities of its management, which can then lead to limiting and reducing the unfavourable consequences and risk exposure of the industrial enterprise. uk_UA
dc.description.abstract Сучасне промислове підприємство має надзвичайно складні економічні відносини зі своїми контрагентами. З іншого боку, невизначені і динамічні відносини і взаємозв'язки, а також багатогранна місія і цілі компанії, безсумнівно, породжують прояв ризику контрагента. Це ризик, який може суттєво вплинути на стан і продуктивність його промислової структури, її конкурентоспроможність і ефективність на ринку. Здатність підприємства розробляти і застосовувати адекватний і надійний метод управління ризиками контрагента стає життєво важливим фактором його нормального функціонування і майбутнього розвитку. Мета цієї статті – виявити деякі специфічні особливості ризику контрагента та обґрунтувати можливості його управління, що може призвести до обмеження та зменшення несприятливих наслідків і схильності до ризику промислового підприємства. uk_UA
dc.description.abstract Современное промышленное предприятие имеет чрезвычайно сложные экономические отношения со своими контрагентами. С другой стороны, неопределенные и динамичные отношения и взаимосвязи, с одной стороны, и многогранная миссия и цели компании, несомненно, порождают проявление риска контрагента. Это риск, который может существенно повлиять на состояние и производительность его промышленной структуры, ее конкурентоспособность и эффективность на рынке. Способность предприятия разрабатывать и применять адекватный и надежный метод управления рисками контрагента становится жизненно важным фактором его нормального функционирования и будущего развития. Цель этой статьи – выявить некоторые специфические особенности риска контрагента и обосновать возможности его управления, что может привести к ограничению и уменьшению неблагоприятных последствий и подверженности риску промышленного предприятия. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Економічний вісник Донбасу
dc.subject Management of Innovations uk_UA
dc.title Management of the counterparty risk of an industrial enterprise uk_UA
dc.title.alternative Управління ризиком контрагента промислового підприємства uk_UA
dc.title.alternative Управление риском контрагента промышленного предприятия uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 005.334:334.716


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис