Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Estimation of level of sustainable development of industrial enterprises of Ukraine

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Latysheva, O.
dc.date.accessioned 2018-03-08T17:30:47Z
dc.date.available 2018-03-08T17:30:47Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Estimation of level of sustainable development of industrial enterprises of Ukraine / O. Latysheva // Економічний вісник Донбасу. — 2017. — № 4 (50). — С. 154-157. — Бібліогр.: 14 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 1817-3772
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/130935
dc.description.abstract The process of ecologically – economic management of "space of sustainable development" of enterprises are investigated in the article. Ecological of activity, economical component and social factors are accepted in models for the increase of total sustainabless of enterprise. Сontrol their factors makes it possible to increase the sustainability of enterprises. The parameters of estimation of sustainable development of enterprises were chosen in the presented model. This model "space of sustainable development" helps to defines directions of strategic development of enterprises. For authentication of influence of ecological constituent on sustainable development of industrial enterprises the design of three-dimensional space of constancy of development is offered. The economic component of sustainable development is suggested to determine the level of economic position of industrial enterprise. A social component of sustainable development is characterized by the level of accordance of enterprise to the modern requirements of corporate social responsibility. An ecological component of sustainable development is determined by the degree of accordance of economic activity to the ecological norms, to the standards of safety and by the level of introduction and efficiency of the ecological programs and ecological projects. uk_UA
dc.description.abstract У статті досліджено процес еколого-економічного управління "простором сталого розвитку" підприємств, визначено параметри, управління якими дозволяє підвищити загальну сталість підприємств. У представленій моделі були вибрані параметри оцінки, які дозволяють усебічно оцінити ефективність функціонування підприємств в конкурентному середовищі і визначити напрями сталого розвитку підприємств. Для ідентифікації впливу екологічної складової на сталий розвиток промислових підприємств пропонується моделювання тривимірного простору сталості розвитку. Запропоновано економічну складову сталого розвитку підприємства визначати рівнем економічного стану промислового підприємства. Соціальна складова сталого розвитку підприємств характеризується рівнем відповідності підприємства сучасним вимогам корпоративної соціальної відповідальності. Екологічна складова сталого розвитку підприємств визначається ступенем відповідності господарської діяльності екологічним нормам, стандартам безпеки і рівнем впровадження та ефективності екологічних програм і екологічних проектів. uk_UA
dc.description.abstract В статье исследован процесс эколого-экономического управления "пространством устойчивого развития" предприятий, определены параметры, управление которыми позволяет повысить общую устойчивость предприятий. В представленной модели были выбраны параметры оценки, которые позволяют всесторонне оценить эффективность функционирования предприятий в конкурентной среде и определить направления устойчивого развития предприятий. Для идентификации влияния экологической составляющей на устойчивое развитие промышленных предприятий предлагается моделирование трехмерного пространства устойчивости развития. Предложено экономическую составляющую устойчивого развития предприятий определять уровнем экономического состояния промышленного предприятия. Социальная составляющая устойчивого развития предприятий характеризуется уровнем соответствия предприятия современным требованиям корпоративной социальной ответственности. Экологическая составляющая устойчивого развития предприятий определяется степенью соответствия хозяйственной деятельности экологическим нормам, стандартам безопасности и уровнем внедрения и эффективности экологических программ и экологических проектов. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Економічний вісник Донбасу
dc.subject Management uk_UA
dc.title Estimation of level of sustainable development of industrial enterprises of Ukraine uk_UA
dc.title.alternative Оцінка рівня сталого розвитку промислових підприємств України uk_UA
dc.title.alternative Оценка уровня устойчивого развития промышленных предприятий Украины uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 338.24:334.716:504.062(477)


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис