Показати простий запис статті

dc.contributor.author Miskiewicz, R.
dc.date.accessioned 2018-03-08T17:29:33Z
dc.date.available 2018-03-08T17:29:33Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Mergers and acquisitions: selected epistemological aspects / R. Miskiewicz // Економічний вісник Донбасу. — 2017. — № 4 (50). — С. 147-153. — Бібліогр.: 44 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 1817-3772
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/130934
dc.description.abstract Selection of modern company development strategies by means of endogenous or exogenous growth, is highly individualised. It is believed, in economic practice, that mergers and acquisitions are a natural way of development for enterprises, which is in turn part of synergy effect. In economy – management theory to be precise – these processes are analysed closely and examined thoroughly. Management theory focuses on these processes and examines them in a broad perspective. Practice shows that concentrations exist, that can lead to industrial conglomerates or establishment of corporations encompassing businesses that are often unrelated. Companies with a holding structure can also be established. The goal of the article it to organise the terminology and definitions from the scope of mergers and acquisitions. Based on theoretical considerations and own business experience, the author defines the role and meaning of knowledge in modern economic processes. uk_UA
dc.description.abstract Вибір сучасних стратегій розвитку компанії за допомогою ендогенного або екзогенного зростання дуже індивідуалізований. В економічній практиці вважається, що злиття і поглинання є природним способом розвитку для підприємств, що, в свою чергу, є частиною синергетичного ефекту. В теорії управління економікою, якщо бути точним, ці процеси ретельно аналізуються і вивчаються. Теорія управління фокусується на цих процесах і розглядає їх в широкій перспективі. Практика показує, що існують концентрації, які можуть привести до промислових конгломератів або створення корпорацій, що охоплюють підприємства, які часто не пов'язані між собою. Також можуть бути створені компанії з холдингової структурою. Мета статті – сформулювали термінологію і визначення для сфери злиттів і поглинань. На основі теоретичних міркувань і власного ділового досвіду автор визначає роль і значення знань у сучасних економічних процесах. uk_UA
dc.description.abstract Выбор современных стратегий развития компании посредством эндогенного или экзогенного роста очень индивидуализирован. В экономической практике считается, что слияния и поглощения являются естественным способом развития для предприятий, что, в свою очередь, является частью синергетического эффекта. В теории управления экономикой, если быть точным, эти процессы тщательно анализируются и изучаются. Теория управления фокусируется на этих процессах и рассматривает их в широкой перспективе. Практика показывает, что существуют концентрации, которые могут привести к промышленным конгломератам или созданию корпораций, охватывающих предприятия, которые часто не связаны между собой. Также могут быть созданы компании с холдинговой структурой. Цель статьи – сформулировать терминологию и определения для сферы слияний и поглощений. На основе теоретических соображений и собственного делового опыта автор определяет роль и значение знаний в современных экономических процессах. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Економічний вісник Донбасу
dc.subject Management uk_UA
dc.title Mergers and acquisitions: selected epistemological aspects uk_UA
dc.title.alternative Злиття і поглинання: вибрані епістемологічні аспекти uk_UA
dc.title.alternative Слияние и поглощение: выбранные эпистемологические аспекты uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 334.758:005.21


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис