Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Formation of the modern sustainable sector of tourism and recreation in Ukraine

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Lyakh, O.
dc.date.accessioned 2018-03-07T11:31:27Z
dc.date.available 2018-03-07T11:31:27Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Formation of the modern sustainable sector of tourism and recreation in Ukraine / O. Lyakh // Економічний вісник Донбасу. — 2017. — № 4 (50). — С. 60-73. — Бібліогр.: 62 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 1817-3772
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/130904
dc.description.abstract In the paper, the concept of sustainable tourism is explored through a literature review of current research on this topic. The dynamics of the global sector of tourism and recreation (TRS) development and trends of its digitising are investigated based on a study of available empirical data and analytical reports. Analysis of the situation with the TRS in Ukraine, existing problems and identification of ways to overcome them and ensure sustainable development of the sector, taking into account the experience of the European Union countries, made it possible to propose a number of appropriate measures for providing of the sustainable tourism and recreation sector development on regional and local levels. uk_UA
dc.description.abstract У статті розглядається концепція сталого туризму на основі обзору літературних джерел, що відображають результати поточних досліджень за даною тематикою. Динаміка розвитку світового сектору туризму та рекреації (ТРС) та тенденції його оцифрування досліджуються на основі вивчення наявних емпіричних даних та аналітичних звітів. Аналіз ситуації в ТРС України, існуючі проблеми та виявлення шляхів їх подолання, а також забезпечення сталого розвитку сектору, з урахуванням досвіду країн Європейського Союзу, дозволили запропонувати ряд відповідних заходів для забезпечення сталого розвитку туризму та рекреації на регіональному та місцевому рівнях. uk_UA
dc.description.abstract В статье рассматривается концепция устойчивого туризма на основе обзора литературных источников, отражающих результаты текущих исследований по данной теме. Динамика развития мирового сектора туризма и рекреации (ТРС) и тенденции его оцифровки исследуются на основе изучения имеющихся эмпирических данных и аналитических отчетов. Анализ ситуации в ТРС Украины, существующие проблемы и выявление путей их преодоления, а также обеспечения устойчивого развития сектора, с учетом опыта стран Европейского Союза, позволили предложить ряд соответствующих мер для обеспечения устойчивого развития туризма и рекреации на региональном и местном уровнях. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Економічний вісник Донбасу
dc.subject International and Regional Economics uk_UA
dc.title Formation of the modern sustainable sector of tourism and recreation in Ukraine uk_UA
dc.title.alternative Формування сучасного сталого сектору туризму і рекреації в Україні uk_UA
dc.title.alternative Формирование современного устойчивого сектора туризма и рекреации в Украине uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 338.48:332.122(477)


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис