Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Нормативно-правове регулювання розвитку сфери управління відходами в Україні

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Трушкіна, Н.В.
dc.contributor.author Кочешкова, І.М.
dc.date.accessioned 2018-02-13T13:24:48Z
dc.date.available 2018-02-13T13:24:48Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Нормативно-правове регулювання розвитку сфери управління відходами в Україні / Н.В. Трушкіна, І.М. Кочешкова // Вісник економічної науки України. — 2017. — № 2 (33). — С. 97-102. — Бібліогр.: 29 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1729-7206
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/130427
dc.description.abstract У статті проаналізовано нормативно-правові акти, які регулюють розвиток сфери поводження з відходами. Виявлено, що законодавство України є недосконалим, оскільки не враховує особливості управління відходами та напрямів і механізмів, пов’язаних з рециклінгом відходів. Надано пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правового регулювання розвитку сфери управління відходами, основними з яких є: включення комплексу заходів з мінімізації обсягів утворення відходів; вирішення проблеми управління відходами доцільно розписати за різними варіантами, що принципово відрізняються технологією поводження; розробка і впровадження рециклінгу як технології вторинного використання відходів; доповнення переліку фінансових механізмів реалізації публічно-приватного партнерства в сфері управління відходами. uk_UA
dc.description.abstract В статье проанализированы нормативно-правовые акты, регулирующие развитие сферы обращения с отходами. Выявлено, что законодательство Украины является несовершенным, поскольку не учитывает особенности управления отходами, направлений и механизмов, связанных с рециклингом отходов. Даны предложения по совершенствованию нормативно-правового регулирования развития сферы управления отходами, основными из которых являются: включение комплекса мероприятий по минимизации объемов образования отходов; решение проблемы управления отходами целесообразно расписать по разным вариантам, принципиально отличающихся технологией обращения; разработка и внедрение рециклинга как технологии вторичного использования отходов; дополнение перечня финансовых механизмов реализации публично-частного партнерства в сфере управления отходами. uk_UA
dc.description.abstract The article analyzes legal acts regulating the development of the waste management sphere. It is revealed that the legislation of Ukraine is imperfect, because it does not take into account the features of waste management, directions and mechanisms related to waste recycling. Proposals on improvement of legal regulation of development of waste management sector have been developed, the main of which are: inclusion of a set of measures for minimizing the amount of waste generated; it is advisable to resolve the problem of waste management in different ways, which fundamentally differ in technology of treatment; development and implementation of recycling as a technology waste management; supplementing the list of financial mechanisms for the implementation of public-private partnership in the field of waste management. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Вісник економічної науки України
dc.subject Наукові статті uk_UA
dc.title Нормативно-правове регулювання розвитку сфери управління відходами в Україні uk_UA
dc.title.alternative Нормативно-правовое регулирование развития сферы управления отходами в Украине uk_UA
dc.title.alternative Legal regulation of the development of waste management in Ukraine uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис