Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Особливості використання імітаційного моделювання для оцінки ризиків інвестиційних проектів промислового підприємства

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Латишева, О.В.
dc.contributor.author Титаренко, О.Д.
dc.date.accessioned 2018-02-13T11:07:34Z
dc.date.available 2018-02-13T11:07:34Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Особливості використання імітаційного моделювання для оцінки ризиків інвестиційних проектів промислового підприємства / О.В. Латишева, О.Д. Титаренко // Вісник економічної науки України. — 2017. — № 2 (33). — С. 77–82. — Бібліогр.: 10 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1729-7206
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/130419
dc.description.abstract У даній статті розглянуто особливості використання імітаційного моделювання методом Монте-Карло для аналізу інвестиційних ризиків, проаналізовано переваги даного виду моделювання, розглянуто алгоритм застосування імітаційного моделювання для аналізу ризиків інвестиційних проектів в умовах промислового підприємства. Розглянуто модель аналізу для виявлення визначальних показників (чистого грошового потоку та чистої поточної вартості) проекту, встановлені взаємозв'язки між ключовими параметрами, такими як ціна, змінні витрати та обсяг реалізації. Запропоновано здійснювати оцінку ризикових факторів інвестиційного проекту на основі ймовірнісного аналізу, а саме за допомогою імітаційної моделі. Результати ймовірнісного аналізу із використанням методів аналізу чуттєвості та методу Монте-Карло дозволили отримати більш детальну інформацію про найбільш ризикові фактори, які впливають на успішність реалізації проекту. Запропонований підхід дозволяє отримати наочну картину щодо зон ризику, а існуючі залежності вихідних параметрів та результуючих показників для подальшого корегування управлінських рішень на етапах реалізації проекту щодо визначення та запобігання ризиків проекту. uk_UA
dc.description.abstract В данной статье рассмотрены особенности использования имитационного моделирования методом Монте-Карло для анализа инвестиционных рисков, проанализированы преимущества данного вида моделирования, рассмотрен алгоритм применения имитационного моделирования для анализа рисков инвестиционных проектов в условиях промышленного предприятия. Рассмотрена модель анализа для выявления определяющих показателей (чистого денежного потока и чистой текущей стоимости) проекта, установлены взаимосвязи между ключевыми параметрами, такими как цена, переменные расходы и объем реализации проекта. Предложено осуществлять оценку рисковых факторов инвестиционного проекта на основе вероятностного анализа, а именно с помощью имитационной модели. Результаты вероятностного анализа с использованием методов анализа чувствительности и метода Монте-Карло позволили получить более детальную информацию о наиболее рисковых факторах, которые влияют на успешность реализации проекта. Предложенный подход позволяет получить наглядную картину относительно зон риска, а существующие зависимости исходных параметров и результирующих показателей для дальнейшего корректирования управленческих решений на этапах реализации проекта относительно определения и предотвращения рисков проекта. uk_UA
dc.description.abstract This article describes the peculiarities of using simulation Monte-Carlo for the analysis of investment risks, the advantages of this type of simulation, the algorithm of simulation modeling for risk analysis of investment projects in industrial enterprises. The application of analysis to identify the determinants of Net Cash Flow and Net Present Value of an established relationship between key variables such as: price, variable costs and sales volume. In this article using simulation proposed to evaluate the risk factors of the investment project on the basis of simulation model. The results of the probabilistic analysis using the methods of sensitivity analysis and Monte-Carlo simulation allowed us to obtain more detailed information about the most risk factors that affect the success of the project. The proposed approach allows obtaining information on risk areas, and existing based on output and result indicators for further adjustments in management decisions at the stage of realization of the project concerning the definition and prevention of risks of the project. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Вісник економічної науки України
dc.subject Наукові статті uk_UA
dc.title Особливості використання імітаційного моделювання для оцінки ризиків інвестиційних проектів промислового підприємства uk_UA
dc.title.alternative Особенности использования имитационного моделирования для оценки рисков инвестиционных проектов промышленного предприятия uk_UA
dc.title.alternative Features of the Use of Imitation Modelign For Estimation of Risks of Investment Projects of Industrial Enterprise uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис