Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Використання онтологічного аналізу для визначення компетентності науковців в певній предметній області

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Рогушина, Ю.В.
dc.date.accessioned 2017-11-23T16:28:41Z
dc.date.available 2017-11-23T16:28:41Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Використання онтологічного аналізу для визначення компетентності науковців в певній предметній області / Ю.В. Рогушина // Проблеми програмування. — 2016. — № 4. — С. 81-96. — Бібліогр.: 16 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1727-4907
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/126438
dc.description.abstract Запропоновано об'єктивні методи оцінки компетентності науковців в тій предметній області, до якої відноситься певний науковий продукт – науковий проект, публікація тощо. Представлені методи базуються на семантичному зіставленні опису наукового продукту і документів, які засвідчують компетентність його авторів або експертів в обраній сфері. Крім того, пропонується використовувати знання, що витягаються з відкритого середовища Web – Wiki-довідники, наукометричні бази, офіційні сайти організацій, онтології предметних областей. Розроблено спеціалізовану онтологію наукової діяльності, що дозволяє стандартизувати термінологічну базу опису кваліфікації дослідників. uk_UA
dc.description.abstract Предложены объективные методы оценки компетентности научных работников в той предметной области, к которой относится определенный научный продукт – научный проект, публикация и т.д. Представленные методы базируются на семантическом сопоставлении описания научного продукта и документов, которые подтверждают компетентность его авторов или экспертов в данной сфере. Кроме того, предлагается использовать знания, которые извлекаются из открытой среды Web – Wiki-справочники, наукометрические базы данных, официальные сайты организаций, онтологии предметных областей. Разработана специализированная онтология научной деятельности, которая позволяет стандартизировать терминологическую базу описания квалификации исследователей. uk_UA
dc.description.abstract Objective methods for competence evaluating of scientists in the subject domain pertinent to the specific scientific product – research project, publication, etc. are proposed. These methods are based on the semantic matching of the description of scientific product and documents that confirm the competence of its authors or experts in the domain of this product. In addition, the use of knowledge acquired from the Web open environment – Wiki-resources, scientometric databases, organization official website, domain ontologies is proposed. Specialized ontology of scientific activity which allows to standardize the terminological base for describing the qualifications of researchers is developed. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут програмних систем НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Проблеми програмування
dc.subject Експертні та інтелектуальні інформаційні системи uk_UA
dc.title Використання онтологічного аналізу для визначення компетентності науковців в певній предметній області uk_UA
dc.title.alternative Использование онтологического анализа для определения компетентности научных работников в определенной предметной области uk_UA
dc.title.alternative Use of ontological analysis for competence evaluation of scientists in a particular subject domain uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 004.853, 004.55


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис