Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Магнітно-люмінесцентна нанокомпозитна система СoFe₂O₄@SiO₂@Gd₂O₃ : Eu₂O₃ : синтез, характеризація, поглинання макрофагами

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Василенко, І.В.
dc.contributor.author Яковенко, А.В.
dc.contributor.author Єфременко, Д.С.
dc.contributor.author Телегеєва, П.Г.
dc.contributor.author Дибков, М.В.
dc.contributor.author Телегеєв, Г.Д.
dc.date.accessioned 2017-11-08T20:13:45Z
dc.date.available 2017-11-08T20:13:45Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Магнітно-люмінесцентна нанокомпозитна система СoFe₂O₄@SiO₂@Gd₂O₃ : Eu₂O₃ : синтез, характеризація, поглинання макрофагами / І.В. Василенко, А.В. Яковенко, Д.С. Єфременко, П.Г. Телегеєва, М.В. Дибков, Г.Д. Телегеєв // Доповіді Національної академії наук України. — 2016. — № 10. — С. 88-93. — Бібліогр.: 11 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1025-6415
dc.identifier.other DOI: doi.org/10.15407/dopovidi2016.10.088
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/125880
dc.description.abstract Мультифункціональний магнітно-люмінесцентний нанокомпозит СoFe₂O₄@SiO₂@Gd₂O₃ : Eu₂O₃ синтезовано копреципітацією солей європію(III) і гадолінію(III) на магнітному ядрі з подальшою термальною декомпозицією. Структуру, фазу та люмінесцентні властивості досліджено за допомогою трансмісійної електронної мікроскопії (ТЕМ), рентгенофазового аналізу та фотолюмінесцентної спектроскопії. Проведено тестування впливу композита на життєздатність макрофагів J774 і його поглинання цими клітинами шляхом фарбування трипановим синім та акридином помаранчевим відповідно. Згідно з результатами ТЕМ, композитні наночастинки круглої форми із середнім діаметром 200 нм. Спостерігаються інтенсивні червоні фотолюмінесцентні смуги, характерні для іонів Eu³⁺. Оксид гадолінію — обов'язковий компонент для запобігання згасанню люмінесценції Eu³⁺. Завдяки люмінесцентним і феромагнітним властивостям, високому рівню виживання та фагоцитарному індексу такі нанокомпозити є привабливими для тераностики, зокрема діагностики і лікування раку за допомогою локальної гіпертермії, а також для цільової доставки ліків. uk_UA
dc.description.abstract Мультифункциональный магнитно-люминесцентный нанокомпозит СoFe₂O₄@SiO₂@Gd₂O₃ : Eu₂O₃ синтезирован копреципитацией солей европия(ІІІ) и гадолиния(ІІІ) на магнитном ядре с дальнейшей термальной декомпозицией. Структура, фаза и люминесцентные свойства исследованы с использованием трансмиссионной электронной микроскопии (ТЭМ), рентгеноструктурного анализа и фотолюминесцентной спектроскопии. Проведено тестирование влияния композита на жизнеспособность макрофагов J774 и его поглощения этими клетками путем окрашивания трипановым синим и акридиновым оранжевым соответственно. Согласно результатам ТЭМ, композитные наночастички круглой формы со средним диаметром 200 нм. Наблюдаются интенсивные красные фотолюминесцентные полосы, характерные для ионов Eu³⁺. Оксид гадолиния является обязательным компонентом для избежания тушения люминесценции Eu³⁺. Благодаря люминесцентным и ферромагнитным свойствам, высокому уровню выживания и фагоцитарному индексу такие нанокомпозиты являются привлекательными для тераностики, в частности диагностики и лечения рака при помощи локальной гипертермии, а также для целевой доставки лекарств. uk_UA
dc.description.abstract Multifunctional magnetic-luminescent nanocomposite СoFe₂O₄@SiO₂@Gd₂O₃ is synthesized by the co-precipitation of salts of europium(III) and gadolinium(III) on a magnetic core CoFe₂O₄@SiO₂ with the further thermal decomposition. The structure, phase, and luminescence properties are studied, by using the transmission electron microscopy (TEM), X-ray diffraction, and photoluminescent spectroscopy. The composite is tested for the survival of J774 macrophages and its engulfment by phagocytosis, by using trypan blue and acridine orange, respectively. Composite nanoparticles are spheres with a mean diameter of 200 nm according to the TEM images. Characteristic intensive red photoluminescent bands of Eu³⁺ ions are observed. Gadolinium oxide is a necessary component to prevent the Eu³⁺ luminescence concen t ra tion quenching. Due to luminescent and ferromagnetic properties, high survival, and phagocytic index, such na no composites are attractive for theranostics, in particular, cancer diagnostics, treatment by local hyperthermia, and for targeted drug delivery. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Видавничий дім "Академперіодика" НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Доповіді НАН України
dc.subject Біофізика uk_UA
dc.title Магнітно-люмінесцентна нанокомпозитна система СoFe₂O₄@SiO₂@Gd₂O₃ : Eu₂O₃ : синтез, характеризація, поглинання макрофагами uk_UA
dc.title.alternative Магнитно-люминесцентная нанокомпозитная система СoFe₂O₄@SiO₂@Gd₂O₃ : Eu₂O₃ : синтез, характеризация, поглощение макрофагами uk_UA
dc.title.alternative Magnetic-luminescent nanocomposite СoFe₂O₄@SiO₂@Gd₂O₃ : Eu₂O₃ : synthesis, characterization, and engulfment by macrophages uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 546.05+546.06+577′ 3


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис