Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Equilibrium processes in biomedical data analysis: the Wright–Fisher model

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Koroliouk, D.
dc.contributor.author Koroliuk, V.S.
dc.contributor.author Rosato, N.
dc.date.accessioned 2017-10-03T18:27:47Z
dc.date.available 2017-10-03T18:27:47Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Equilibrium processes in biomedical data analysis: the Wright–Fisher model / D. Koroliouk, V.S. Koroliuk, N. Rosato // Кибернетика и системный анализ. — 2014. — Т. 50, № 6. — С. 80-86. — Бібліогр.: 6 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 0023-1274
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/124743
dc.description.abstract The biological process of cooperative interaction with equilibrium state will be described as a model of binary statistical experiments with Wright–Fisher normalization, which sets the concentration of a certain characteristic. Such mathematical model is supposed to have a property of persistent regression which means that all current elementary transitions depend on the mean concentration of the said characteristics in the previous state. Equilibrium state of the model is expressed in the terms of the regression function, given by a cubic parabola with three real roots. We construct stochastic approximation of the model by autoregressive process with normal disturbances. Such approach was developed for effective and calculable mathematical description of dynamic concentration for experiment planning, parameters evaluation and hypotheses verification of mechanism of action. uk_UA
dc.description.abstract Біологічний процес кооперативної взаємодії з рівноважним станом описано як модель бінарних статистичних експериментів з нормалізацією Райта–Фішера, що встановлює концентрацію певної ознаки. Така математична модель, як передбачається, має властивість наполегливої регресії, яка означає, що всі поточні елементарні переходи залежать від середньої концентрації зазначеної ознаки в попередньому стані. Рівноважний стан моделі виражено в термінах функції регресії у вигляді кубічної параболи з трьома дійсними коренями. Побудовано стохастичну апроксимацію моделі процесом авторегресії з нормальними збуреннями. Такий підхід розроблено для конструктивного математичного опису динамічної концентрації для планування експерименту, оцінки параметрів і перевірки гіпотез механізму дії. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Кибернетика и системный анализ
dc.subject Системный анализ uk_UA
dc.title Equilibrium processes in biomedical data analysis: the Wright–Fisher model uk_UA
dc.title.alternative Рівноважні процеси у біомедичному аналізі даних: модель Райта–Фішера uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 519.24


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис