Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Social cooperatives: whether the European experience takes root in Ukraine?

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Lyakh, O.
dc.date.accessioned 2017-03-19T12:32:35Z
dc.date.available 2017-03-19T12:32:35Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Social cooperatives: whether the European experience takes root in Ukraine? / O. Lyakh // Економічний вісник Донбасу. — 2016. — № 4 (46). — С. 202–211. — Бібліогр.: 35 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 1817-3772
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/114928
dc.description.abstract The potential contribution of social cooperatives and other form of social enterprises to work integration, job creation, and service delivery remains largely unrealized in Ukraine. This paper focuses on an analysis of the role of social cooperation in providing employment opportunities and wide range of general interest services for stakeholders and local communities. Institutional aspects and legal frameworks are considered in order to define the appropriate environment system for social enterprises sector support and fostering. Attention was also paid to frame of the policy for social cooperatives support on the mezzo-level (regional), taking in account ongoing decentralization of public authority that is allowing to clarify what level of authority should be responsible for concrete policy measures elaborating. uk_UA
dc.description.abstract Потенційний внесок соціальних кооперативів та інших форм соціальних підприємств в інтеграцію, зайнятість, створення робочих місць і надання послуг залишається значною мірою нереалізованим в Україні. Дана стаття присвячена аналізу ролі соціальної кооперації в забезпеченні можливостей для зайнятості і широкого спектру соціальних послуг для спільнот за інтересами та місцевих громад. Інституційні аспекти та правові рамки, розглядаються з метою визначення відповідної системи інфраструктури і середовища для підтримки і стимулювання сектору соціальних підприємств. Увагу також приділено рамкам політики для підтримки соціальних кооперативів на мезорівні (регіональному), беручи до уваги триваючу децентралізацію публічної влади, яка, що дозволяє уточнити: який рівень влади повинен нести відповідальність за конкретні заходи політики розвитку. uk_UA
dc.description.abstract Потенциальный вклад социальных кооперативов и других форм социальных предприятий в интеграцию, занятость, создание рабочих мест и оказание услуг остается в значительной степени нереализованным в Украине. Данная статья посвящена анализу роли социальной кооперации в обеспечении возможностей для занятости и широкого спектра социальных услуг для групп по интересам и местных общин. Институциональные аспекты и правовые рамки, рассматриваются с целью определения соответствующей системы инфраструктуры и среды для поддержки и стимулирования сектора социальных предприятий. Внимание также уделено рамкам политики для поддержки социальных кооперативов на мезоуровне (региональном), принимая во внимание продолжающуюся децентрализацию публичной власти, что позволяет уточнить: какой уровень власти должен нести ответственность за конкретные меры политики развития. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Економічний вісник Донбасу
dc.subject Management of Labour and Safety uk_UA
dc.title Social cooperatives: whether the European experience takes root in Ukraine? uk_UA
dc.title.alternative Соціальні кооперативи: чи приймиться коріння європейського досвіду в Україні? uk_UA
dc.title.alternative Социальные кооперативы: укоренится ли европейский опыт в Украине? uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 334.7+339.9(477)


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис