Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

The role of supply chain sustainability in strengthening the business competitiveness

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Kitrish, E.
dc.date.accessioned 2017-03-19T12:20:04Z
dc.date.available 2017-03-19T12:20:04Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation The role of supply chain sustainability in strengthening the business competitiveness / E. Kitrish // Економічний вісник Донбасу. — 2016. — № 4 (46). — С. 128–136. — Бібліогр.: 20 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 1817-3772
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/114915
dc.description.abstract Management of enterprises as well as their investors and other stakeholders are increasingly concerned about the potential risks posed to a company by the activities within its supply chain. In a modern networked economy, the contracting process, and measures to ensure the sustainability of relations with suppliers form the necessary strong coupling, which ensures the integrity of all links in the value chain. The efforts aimed on introducing modern system of supply chains management in business practice are important especially for industrial enterprises of countries with developing market economics due to weak institutional framework for doing business. For many Ukrainian enterprises, acuteness of this issue is increasing significantly in the current conditions when they are pushed to reorient at new markets of raw materials and sales of their products. Attempt to generalize modern approaches to management of supply chains, which ensure the sustainability of a business and thus strengthen its competitiveness, and to identify ways how to facilitate the implementation of these approaches in the management practices of Ukrainian enterprises is made in the paper. uk_UA
dc.description.abstract Менеджери підприємств, а також їх інвестори та інші зацікавлені сторони все більше стурбовані потенційними ризиками, що пов'язані з діяльністю компанії в межах її ланцюгів постачань. У сучасній мережевій економіці, процес укладання контрактів, а також заходи щодо забезпечення стійкості відносин з постачальниками формують необхідний сильний зв'язок, який забезпечує цілісність всіх ланок в ланцюжку створення вартості. Зусилля, спрямовані на введення сучасної системи управління ланцю- гами постачань в діловій практиці мають важливе значення, особливо для промислових підприємств країн з ринковою економікою, що розвивається, через слабкі інституційні основи для ведення бізнесу. Для багатьох українських підприємств гострота цього питання значно зростає в сучасних умовах, коли вони вимушені переорієнтовуватися на нові ринки сировини і збуту своєї продукції. Дана стаття є спробою узагальнити сучасні підходи до управління ланцюгами постачань, які забезпечують стійкість бізнесу і тим самим зміцнюють конкурентоспроможність підприємства, а також визначити способи, як сприяти реалізації цих підходів в управлінській практиці українських підприємств. uk_UA
dc.description.abstract Менеджеры предприятий, а также их инвесторы и другие заинтересованные стороны все больше обеспокоены потенциальными рисками, связанными с деятельностью компании в пределах ее цепей поставок. В современной сетевой экономике, процесс заключения контрактов, а также меры по обеспечению устойчивости отношений с поставщиками формируют необходимую сильную связь, которая обеспечивает целостность всех звеньев в цепочке создания стоимости. Усилия, направленные на введение современной системы управления цепочками поставок, в деловой практике имеют важное значение, особенно для промышленных предприятий стран с развивающейся рыночной экономикой из-за слабых институциональных основ для ведения бизнеса. Для многих украинских предприятий, острота этого вопроса значительно возрастает в современных условиях, когда они вынуждены переориентироваться на новые рынки сырья и сбыта продукции. Данная статья является попыткой обобщить современные подходы к управлению цепями поставок, которые обеспечивают устойчивость бизнеса и тем самым укрепляют конкурентоспособность предприятия, а также определить способы, как способствовать реализации этих подходов в управленческой практике украинских предприятий. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Економічний вісник Донбасу
dc.subject Marketing uk_UA
dc.title The role of supply chain sustainability in strengthening the business competitiveness uk_UA
dc.title.alternative Роль стійкості ланцюгів постачання в зміцненні конкурентоспроможності бізнесу uk_UA
dc.title.alternative Роль устойчивости цепей поставок в укреплении конкурентоспособности бизнеса uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 005:339.137.2:658.7


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис