Показати простий запис статті

dc.contributor.author Gonchar, V.
dc.date.accessioned 2017-03-19T12:14:46Z
dc.date.available 2017-03-19T12:14:46Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Forecasting as a method of metals marketing research / V. Gonchar // Економічний вісник Донбасу. — 2016. — № 4 (46). — С. 104–108. — Бібліогр.: 13 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 1817-3772
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/114910
dc.description.abstract The problem of predicting the dynamics of the steel market, demand and supply on the basis of general economic trends is defined. High export dependence metallurgical industry in Ukraine led to the need to examine current trends in the world market, and identify potential sources of competition in the future. The analysis of existing speaker characteristic steel markets in different regions of the world is held. For analysis of the world market is divided into 8 regions: Asia, EU, Europe, CIS, Middle East, Africa, North and South America. The productions dynamics trends are evaluated. The modified method of forecasting the market is applied, based on data from the International Monetary Fund, GDP in the world and in steel production according to data from the International Steel Association from 2002 to 2015. The research results identified a close correlation of GDP and steel production volume in the world, Asia, the Middle East and Europe. The regions leaders and outsiders are distinguished after metallurgical production consumption analysis in the world. The demand level of the advanced economy was defined by the consumption per capita in developed countries of European Union. Based on these research, the production forecast is built in the world and in the Middle East, Asia, and Europe. uk_UA
dc.description.abstract Визначено проблеми прогнозування динаміки розвитку металургійного ринку, попиту та пропозиції на підставі загальноекономічних тенденцій. Висока експортна залежність металургійної галузі України зумовила необхідність вивчення тенденцій, діючих на світовому ринку, і визначення потенційних джерел конкуренції в майбутньому. Проведено аналіз існуючих динамік, характерних металургійному ринку регіонів світу, оцінено тенденції розвитку, динаміку обсягів виробництва. Для проведення аналізу світовий ринок розділений на 8 регіонів: Азія, ЄС, Європа, СНД, Близький Схід, Африка, Північна і Південна Америка. Застосовано модифіковану методику прогнозування ринку на основі даних ВВП міжнародного валютного фонду в країнах світу та обсягів виробництва сталі в країнах світу згідно даних міжнародної асоціації виробників сталі з 2002 по 2015 рік. Результати проведеного дослідження дозволили виділити тісну кореляцію між ВВП та обсягом виплавки сталі в світі, країнах Азії, Близького Сходу та Європи. Проведено аналіз споживання продукції металургійної галузі, на основі якого виділено регіони - лідери споживання і аутсайдери. Споживання на душу населення в розвинених країнах Європейського Союзу дозволило визначити граничний попит на продукцію галузі для розвиненої економіки. На основі даних досліджень побудовано прогноз виробництва в світі і в країнах Близького Сходу, Азії, Європи. uk_UA
dc.description.abstract Определены проблемы прогнозирования динамики развития металлургического рынка, спроса и предложения на основании общеэкономических тенденций. Высокая экспортная зависимость металлургической отрасли Украины обусловила необходимость изучения тенденций, действующих на мировом рынке, и определения потенциальных источников конкуренции в будущем. Проведен анализ существующих динамик, характерных металлургическому рынку регионов мира, оценены тенденции развития, динамика объемов производства. Для проведения анализа мировой рынок разделен на 8 регионов: Азия, ЕС, Европа, СНГ, Ближний Восток, Африка, Северная и Южная Америка. Применена модифицированная методика прогнозирования рынка на основе данных ВВП международного валютного фонда в странах мира и объемов производства стали в странах мира согласно данных международной ассоциации производителей стали с 2002 по 2015 год. Результаты проведенного исследования позволили выделить тесную корреляцию ВВП - объем выплавки стали в мире, странах Азии, Ближнего Востока и Европы. Проведен анализ потребления продукции металлургической отрасли, на основе которого выделены регионы - лидеры потребления и аутсайдеры. Потребление на душу населения в развитых странах Европейского Союза позволило определить граничный спрос на продукцию отрасли для развитой экономики. На основе данных исследований построен прогноз производства в мире и в странах Ближнего Востока, Азии, Европы. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Економічний вісник Донбасу
dc.subject Marketing uk_UA
dc.title Forecasting as a method of metals marketing research uk_UA
dc.title.alternative Прогнозування як метод маркетингового дослідження ринку металопродукції uk_UA
dc.title.alternative Прогнозирование как метод маркетингового исследования рынка металлопродукции uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 339.13:669.015


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис