Показати простий запис статті

dc.contributor.author Simeonova, R.
dc.date.accessioned 2017-03-19T12:07:47Z
dc.date.available 2017-03-19T12:07:47Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Standard Costing System - a management tool by deviations / R. Simeonova // Економічний вісник Донбасу. — 2016. — № 4 (46). — С. 70–74. — Бібліогр.: 2 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 1817-3772
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/114903
dc.description.abstract Standard Costing System nowadays serves as a reliable tool to control and manage production costs. This article studies the theoretical and practical-applied aspects related to its use. The different types of standard cost are examined and a model for applying it is developed. Particular attention is paid to the deviations in the Standard Costing System, and these are classified according to their nature. Formulas for analysis of the deviations are proposed. Their application is illustrated with suitable examples. The importance of standard prices and some difficulties relating to their use is shown. uk_UA
dc.description.abstract У сучасних умовах системи Standard costing служать надійним інструментом контролю та управління виробничими витратами. У цій статті аналізуються теоретичні та практико-прикладні аспекти, пов'язані з їх використанням. Розглянуто різні різновиди стандартної собівартості. Розроблена зразкова модель для її застосування. Особлива увага приділяється відхиленням у системі Standard costing, які також були систематизовані залежно від їх природи. Запропоновано формульний апарат для аналізу відхилень. Його застосування ілюструється відповідними прикладами. Зазначено призначення стандартної ціни і деякі труднощі, що стосуються їх використання. uk_UA
dc.description.abstract В современных условиях системы Standard costing служат надежным инструментом контроля и управления производственными затратами. В настоящей статье анализируются теоретические и практико-прикладные аспекты, связанные с их использованием. Рассмотрены различные разновидности стандартной себестоимости. Разработана примерная модель для ее применения. Особое внимание уделяется отклонениям в системе Standard costing, которые также были систематизированы в зависимости от их природы. Предложен формульный аппарат для анализа отклонений. Его применение иллюстрируется соответствующими примерами. Указано назначение стандартной цены и некоторые трудности, касающиеся их использования. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Економічний вісник Донбасу
dc.subject Finance uk_UA
dc.title Standard Costing System - a management tool by deviations uk_UA
dc.title.alternative Системи Standard Costing - засіб для керування по відхиленнях uk_UA
dc.title.alternative Системы Standard Costing - средство для управления по отклонениям uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 338.24:657:658.5


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис