Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Heat nonlinearity of surface waves at interface between finite gas pressure magnetized plasma and metal

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Akimov, Yu.A.
dc.contributor.author Azarenkov, N.A.
dc.contributor.author Olefir, V.P.
dc.date.accessioned 2017-01-04T14:20:00Z
dc.date.available 2017-01-04T14:20:00Z
dc.date.issued 2003
dc.identifier.citation Heat nonlinearity of surface waves at interface between finite gas pressure magnetized plasma and metal / Yu.A. Akimov, N.A. Azarenkov, V.P. Olefir // Вопросы атомной науки и техники. — 2003. — № 1. — С. 70-73. — Бібліогр.: 5 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 1562-6016
dc.identifier.other PACS: 52.35.-g
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/110487
dc.description.abstract This report is devoted to the investigation of the non-linear mechanism of plasma electrons heating on dispersion properties of potential surface waves (SWs) that propagate along interface of metal-magnetized plasma of a finite pressure. The external steady magnetic field is perpendicular to the medium interface. The different mechanisms of electron energy losses in approach of a weak heating are considered. The spatial distribution of plasma electron temperature on the basis of energy balance equation in framework of the non-local electrons heating is obtained. The nonlinear shift of wavenumber and spatial attenuation coefficient at different plasma parameters are researched. The obtained results are valid both for semiconductor and gas plasma. uk_UA
dc.description.abstract Дана робота присвячена вивченню впливу нелінійного механізму нагріву електронів плазми на дисперсійні властивості потенціальних поверхневих хвиль (ПХ), що поширюються уздовж межі метал - магнітоактивна плазма кінцевого тиску. Зовнішнє стале магнітне поле спрямоване перпендикулярно межі розподілу середовищ. В наближенні слабкого нагріву розглянуто різні механізми втрати енергії електронів. Отримано просторовий розподіл температури плазми в рамках нелокального нагріву електронів на основі рівняння балансу енергії. Досліджено нелінійний зсув хвильового числа та нелінійний декремент просторового загасання ПХ в залежності від параметрів плазми. Отримані результати справедливі як для напівпровідникової, так і для газової плазми. uk_UA
dc.description.abstract Данная работа посвящена изучению влияния нелинейного механизма нагрева электронов плазмы на дисперсионные свойства потенциальных поверхностных волн (ПВ), распространяющихся вдоль границы металл - магнитоактивная плазма конечного давления. Внешнее постоянное магнитное поле направлено перпендикулярно границе раздела сред. В приближении слабого нагрева рассмотрены различные механизмы потери энергии электронов. Получено пространственное распределение температуры плазмы в рамках нелокального нагрева электронов на основе уравнения баланса энергии. Исследованы нелинейный сдвиг волнового числа и нелинейный декремент пространственного затухания ПВ в зависимости от параметров плазмы. Полученные результаты справедливы как для полупроводниковой, так и для газовой плазмы. uk_UA
dc.description.sponsorship This work is partially supported by the Science and Technology Center in Ukraine (STCU, Project # 1112) uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Вопросы атомной науки и техники
dc.subject Basic plasma physics uk_UA
dc.title Heat nonlinearity of surface waves at interface between finite gas pressure magnetized plasma and metal uk_UA
dc.title.alternative Нагрівна нелінійність поверхневих хвиль на межі магнітоактивної плазми кінцевого тиску з металом uk_UA
dc.title.alternative Нагревная нелинейность поверхностных волн на границе магнитоактивной плазмы конечного давления с металлом uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис