Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Механізми регулювання інноваційного розвитку промисловості на засадах публічно-приватного партнерства: європейський досвід

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Драчук, Ю.З.
dc.contributor.author Трушкіна, Н.В.
dc.contributor.author Кабанов, А.І.
dc.date.accessioned 2016-12-17T14:33:39Z
dc.date.available 2016-12-17T14:33:39Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Механізми регулювання інноваційного розвитку промисловості на засадах публічно-приватного партнерства: європейський досвід / Ю.З. Драчук, Н.В. Трушкіна, А.І. Кабанов // Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку: Зб. наук. пр. — К.: ІЕП НАНУ, 2015. — С. 83-101. — Бібліогр.: 29 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 2220-7961
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/109828
dc.description.abstract Досліджено типологію публічно-приватного партнерства в інноваційній сфері, сутність якої полягає в орієнтації промислових підприємств на здійснення місії або розширення сегментів ринків збуту. Проаналізовано інструменти реалізації ініціативи «Інноваційний Союз» у рамках Стратегії соціально-економічного розвитку ЄС на період до 2020 року «Європа 2020: Стратегія інтелектуального, стійкого і всеосяжного зростання». Вивчено рамкову програму ЄС з досліджень та інновацій «Горизонт 2020». Виявлено основні причини відставання Європейського Союзу в інноваційній сфері. Виконано аналіз методів регулювання та стимулювання інноваційного розвитку промисловості в країнах ЄС на засадах публічно-приватного партнерства. uk_UA
dc.description.abstract Исследована типология публично-частного партнерства в инновационной сфере, сущность которой заключается в ориентации промышленных предприятий на осуществление миссии или расширение сегментов рынков сбыта. Проанализированы инструменты реализации инициативы «Инновационный Союз» в рамках Стратегии социально-экономического развития ЕС на период до 2020 года «Европа 2020: Стратегия интеллектуального, устойчивого и всеобъемлющего роста». Изучена рамочная программа ЕС по исследованиям и инновациям «Горизонт 2020». Выявлены основные причины отставания Европейского Союза в инновационной сфере. Выполнен анализ методов регулирования и стимулирования инновационного развития промышленности в странах ЕС на основе публично-частного партнерства. uk_UA
dc.description.abstract Typology of public-private partnership in the innovation sphere, the essence of which lies in the orientation of industrial enterprises in the mission or expanding segments of markets, is researched. We analyzed the tools of the 'Innovation Union' in the Strategy of socio-economic development of the EU in 2020, the “Europe 2020: Strategy for smart, sustainable and inclusive growth”. The EU framework“Horizon 2020” of research and innovation is studied. The main reasons of EU lagging in the innovation area are identified. The methods of regulation and stimulation of innovation development in EU members’ industry are analyzed on the basis of public-private partnership. uk_UA
dc.description.sponsorship Дослідження виконано в рамках науково-дослідної роботи ІЕП НАН України «Розвиток публічно-приватного партнерства у процесі модернізації вугільної промисловості та теплової енергетики» (номер держреєстрації 0115U001638). uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку
dc.title Механізми регулювання інноваційного розвитку промисловості на засадах публічно-приватного партнерства: європейський досвід uk_UA
dc.title.alternative Механизмы регулирования инновационного развития промышленности на основе публично-частного партнерства: европейский опыт uk_UA
dc.title.alternative Regulation mechanism of innovative industry development on the basis of public-private partnership: the European experience uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис